Header Graphic
Crna Gora u tekstu i slici > Rjecnik manje poznatih crnogorskih rijeci i izraza


A
adet, obicaj
avetinja, e ž. lakomislena, glupa osoba, budala , ludak.
aferim, bravo , svaka cast
aknuti, - nem. svr. naglo, silovito krenuti; jurnuti.
air, korist
alavija, e ž.(tal. alla via, na put, upravo) nenadna sreca,
alaj-barjak, a m. svecana zastava.
aluga, e –ž- gusta šuma.
amo, prilog ,ovamo.
ar, -a m (tur.ag, stid) 1. sramota , stid 2. cast ponos.
arija, e ž. zrak , podneblje, klima.
argatovati, raditi za platu.
avlija, kapija

B
bakraclija, e ž . uzengija, stremen
balcak, a m. (tur.balcak) držak u hladnog oružja (sablje, jatagana maca isl)
banuti, nem. svr, iznenada doci , odjednom se pojaviti
barabar, uporedo
bastati, basta, nesvr. (tal. bastare, biti dovoljan) biti sposoban za nešto
bataliti, prekinuti, završiti
belaj, nesreca, zlo
beziksanik, ika.m. osoba bez ljudskovine, necovjek
besude, a s. bezvlašce, bezakonje
bidon, kanistar
bobija, -ež. gola uzvišenja, neravni predjeli uopšte.
bogobitnik, -a m. nemocan , nesposoban covjek (fizicki i duhovno),bogalj
bratuced-brat od strica
breka-e ž.vika,galama uz prijetnju
bronzin-šerpa za kuvanje
buljuk-a m.(tur.boluk)1. stado ovaca, 2. gomila ljudi, grupa
buruntija-e ž.(tur.buyrultu) poruka pismo

C
crepulja-posuda za pecenje hljeba ispod saca
crnosapac-pca m.vrsta noža,v.handžar.
ckvrna-vjeverica
cavlenik-ika m.(samo u NP)put kojim idu potkovani konji.
caisati-išem svr.disati,živjeti.
cevrenisati-enišem nesvr.(i cevremisati)fig.zakloniti dobro namjestiti.
celiv - poljubac
cikati-am nesvr.izazivati
cecar-ara m.zakržljala šuma.
crevlje - cipele
cukar,-kamenjar.

C (meko c)
cikara
-šolja.
caga - papir, potvrda
cemer - srebreni ženski pojas, nose ga udate žene
cosati se-am se sprdati se,rugati se.
culaf-afa m.(tur.kulah) turska kapa;u izr.-odletio izgubio glavu,poginuo.
curak-rka.(tur.kurk) ogrtac postavljen krznom.

C (tvrdo c)
caba-e ž.(ar)svetilište.
camotinja - samotinja, samoca
cegovic - od koga vodi porijeklo, koje je prezime
ceman-ana m.(tur.kemal)mladost,puna snaga.
cemer-a m.muški pojas sa pregradama za novac.
cenap-ara m(tur.kenar)vrsta tankog platna.

D
dava
-e.ž(tur.dava)davija,tužba,optužba.
dako - valjda, mozda, vjerovatno
davijati - vikati, galamiti, svadjati se, sramotiti
demidžana- veca opletena staklena boce, kruškastog oblika, služi za cuvanje rakije i vina
dacija-porez
dekik-ika m.(tur.dakika) minut.
denija-s.mn.bdenija,nocna služba u pravoslavnoj crkvi uoci velikih praznika
depesa - telegram, brzojav
dilber-ljepotan
divan-ana m.(tur.divan) razgovor,sastanak.
divokletija-e ž.vrletan,nepristupacan predio.
din,dina-m vjera(islamska)
din-dušman-(in)m.(tur.din+dušman)ljuti neprijatelj.
doakati-am svr.doskociti kome,savladati koga.
dovurljati se-am se svr.dogmizati,domiljeti,dovuci se.
doglaviti,doglavimsvr.dogovoriti,razumijeti se.
doditi,(od:dohoditi)dodim,nesvr.dolaziti
dokle - do kada
drvenice,-ica ž.drveni sklop samara
dunjaluk-a-m.(tur.dunyalik)odredeni kraj,predio
dviska-period izmedu ovce i jagnjeta(«ovca tinejdžerka»)
davo-u izr.davoli se žene-dešavaju se strahote,nevolje;u izr.po davolu otici-nesrecno završiti,propasti.
dem-gvožde na uzdi koje konju stoji u ustima
dorda-e ž.corda,sablja


džada -
ulica, put
džamadan - vrsta muškog prsluka na zakopcavanje, vezen zlatnim, srebrnim ili svilenim koncem
džeferdar - vrsta dukacke starinske puške, ponekad ukrašena sedefom i draguljima
džoganj - glavar, starjesina
džumbus, karambol, haos, kada djeca naprave nered
džulusa-e ž.svadja,nevolja.

DJ

djozluci - naocari
djuture - sve sklupa, ucijelo, ujedno, ukupno, paušsalno (bez brojanja)

E
ela-recca za iznošenje molbe kroz blagu zapovijest.
embidjula - djeveruša

F
fabiti-
dozivati.
fakin - mangup, ulicar, neotesanac
fis-a m.(alb.fis)soj,koljeno.
frumetin-kukuruz
furmine - šibice
frljuk -nuti, baciti kamen daleko, budala, kad je nek poludio, izvan sebe

G
gabonjao
-pogriješio
gramata-e ž.(rus.gramota)povelja,diploma
grana-e ž.u izr.doci na(...)-dospjeti u (težak)položaj,stanje.
grdilo-a s.nesreca,zlo,pogibija.
gredom,pril.usputno,uzgred
grljupi,u mn.usni otvor,celjust;grotlo
grom,u izr.groma ne cuti-poginuti.
guber-debeli vuneni pokrivac.
gudeti-im.nesvr.1.odavati zvuk(o guslama)guslati,2.fig.misliti,planirati
gumati, žvakati
gungula - metež, vreva
gvardija - garda, straža

H
haivan -
('aivan), blesav covjek
handžar - dugi, šiljasti nož koji ima oštricu sa obadvije strane
hajkuna - draga, ljubavnica
hrtenica  - kicma

I
izmet,-a m. (tur. hizmet) korist, usluga.
izmetnuti, -nem. svr. opaliti metak.
izum, -a.m mišljenje , savjet, odobrenje
izba, štala, pojata
ijed, -a m. jetkost, ljutnja , bijes.
iannat,- ata m. (tur inat) vika, prepirka , galama
onokoština, e.ž. oskudica u radnoj snazi
iramce, šarena vunena tkanina.
iskopanje, a s rdava osoba, zlo (ravno smrti)
isplakati, cem. svr. teško dobiti , izmoliti
isplakati, isplacem,svr a) izaprati , oprati (o vodu) B) fig. izbrisati (o vremenu) zaboraviti.
istrnuti, nem. svr, ugasiti
iziješan - koji je vazda pri apetitu

J
jabana
, e.ž. (tur.yabana) stranci, tud svijet.
jek, a m. fig., snaga moc.
japija - drvena gradja za pokrivanje kuce

K
kavaz
, -aza m (tur.kavas) stražar, pratilac, tjelohranitelj.
kaduna, e.ž. (tur.kadin) dama, domacica (o Turkinji)
kajas, a ,m (tur. kayasa) remen, kojin od oružja , uzde i sl.
kanica, e ž. ženski šareni tkani pojas, tkanica
karamluk, a.m. (tur. karanlik) tmina , gust mrak.
karati (se) karam (se) ljutiti se, galamiti , koriti
kastig, a.m. (ital. kastigo) bruka, sramota.
kastigati, am. svr. svirepo kazniti.
kacanica,-e ž- teško pristupacan, kameniti klanac, klisura, utvrdenje,
kesimaca,-ež- krava (ovca ili koza) data pod kesim, zakup.
kivan,-vna –vno a) osvetoljubiv, ogorcen (na nekoga) b) pjesn. opak, krvav.
kijamet, nevrijeme
kiljan, kamen koji oznacava granicu imanja.
kismet, a m. (tur. kismet) udes, sudnji cas.
kitina, -e ž. snijeg koji se zadržava na granama drveca.
konat, konta m (ital konto) u izr. ostati od cista,- dogovoriti se, sporazumjeti se.
konak, prenocište.
kontati, -am nesvr. a)racunati, b) smatrati , ubrajati (nekoga za nešto)
kostura, nož
kotao, posuda za kuvanje,
kredenac, ormar , vitrina
krupa, e ž- grad , tuca
kudije ,pril. kojim putem, kojim pravcem.
kusin, jastuk

L


lani, pril. prošle godine, lane.
lapis - olovka
letrika, e – elektricno osvjetljenje
legacija - ambasada
liše, pred. s gen za izuzimanje; sem osim, izuzev
luka, e ž plodna ravnica u dolini rijeke ili potoka
luciti se, im.se nesrv. odvajati se dijeliti se, u izr. – s dušom, - umirati

Lj
ljemezati
, -am svr. udarati(štapom, ljemezom) tuci uopšte
ljeporeciv - onaj koji lijepo govori o drugima da bi im se udvorio
ljetopis - knjiga u kojoj su zabilježeni dogadaji po godinama kada su se desili
ljubavan - ljubazan, mio, prisan, umilan, druželjubiv
ljucevina - kisjelina

ljutac - tvrd kamen

M

madija
,ž. mn omama , prevara
madupac, pca m ( lati.manceps, najamnik) jak momak , momcina
mazija, e ž celik , nado; u izr. vaditi iz vode –vjerovati u nemogucaže
mal, imovina u stoci , stocni fond
maljugan - budala, avetinja
manit, lud
mamuriti,
im. nesvr. (tur., mamur, ureden) uredivati, obradivati (o imanju)
medaš, kamen koji oznacava granicu imanja
mestva, ž- u mn. tanka kožna obuca bez peta
metiljav - slaboga zdravlja, bolesljiv
miva,e ž (tur. meyva) voce, plodovi uopšte
mimo, u izr. – ljudi- drugacije (u odnosu na druge) posebno
milet, a m (tur. millet) narod , svijet
mrcava,,e ž- gusta, mracna i teško prohodna šuma, predio.
mucki, pril., na prevaru , podmuklo,
muštuluk , -a m (tur. mustuluk) dobar glas, radosna vijest.
mušketanje - smrtna kazna stijeljanjem

N

nalce
, potkovice
navaliti, navalim svr. fig pripisati, reci, dodati nekome nešto
na jabane, na odmoru
naštesrca - prije nego ista se uzme od hrane ujutru
navicas - sad, odmah
nafigati - nagovoriti
nevidjelica - mrak, tama, pomrcina
nikogovic - loš covjek, covjek slaboga porijekla, niko i ništa
navaliti, navalim svr. fig pripisati, reci, dodati nekome nešto
na jabane, na odmoru
nazor, pril. na snagu, silom
nam, a m. glas, trag ugled
naopako, pril. 1. kako ne treba, nevaljalo, 2 . na leda , natrag.
napokleku, pril. nestabilno, sklono padu (opasnost i sl) fig. sklono promjeni.
napremase, pril. prema sebi; na daljinu.
nebatlija, -e m- nesrecnik
nebolece, pril. nemilice, nemilosrdno.
nožice, makaze

NJ

njunja - mutav covjek, budala
njutro - povucena, cutljiva muška osoba

O
obestragati,
-a m svr. (bez traga) uništiti, upropastiti
obijediti, im svr. oklevetati
odiva - udata žena u odnosu na roditeljski dom
obnevidjeti - izgubiti vid u dobroj mjeri, slabo vidjeti
obisti, obidem, svr (o)probati, okusiti (o jelu)
objerucak,. pril punim srcem , iskreno
obršiti, im sve nastradati, nesrecno završiti
oburvan, a o razrušen, srušen.
odvrnuti, odvrnem svr. odvrtati.
odmoliti, odmolim, svr. molbom , molitvom dobiti (nešto, nekoga)
okle , pril. odakle
oko, a fig. okno; luk mosta.
okrnjak , rnjka, m. ostatak polomljenog oružja, krnjetak.
oladiti, im. svr. fig. ubiti
oli, up. rec. hoceš li
onomlani, pril. pretprošle godine , prije dvije godine,
omar, - ara m. šuma
omut, a gomila, copor.
opominjati, em. nesvr. sjecati se, spominjati
oprežina, e.ž- donji dio stomaka.
osevapiti - uciniti dobro djelo
ordija, -e ž. (tur. ordu) vojska, masa
otale, pril. odatle
oteliti se, svr. u izr. poci za rukom, prosreciti se
otole, v. otale
otpagavati, agavam nesvr. trijeti izdržavati; u izr. svacim – biti svega željan, živjeti u oskudici
ožica, kašika
odžak, aka m,. (tur osak) kuca; bratstvo.

P
palac, palca, ,m (ital. palazzo) palas, palata, dvorac.
palošina, e ž . dvosjekli mac. pamtiša, e m osoba dobrog pamcenja.
pancijer, a m (ital. panziera) ratnicki oklop, pancir.
panjkati, am. nesvr. ogovarati, klevetati
papaz, a m- snažan, jak covjek¸silesija
pasati, am svr. proci, minuti (o vremenu)
ped, i ž. pedalj mali dio prostora.
pamidora - paradajz
parapet - ivica, ivicnjak na cesti, pozidani kraj ceste
petrahilj, - ilja. m. (grc) epitrahilj, (dio odjece koju pravoslavni sveštenici nose sprijeda o vratu za vrijeme vršenja obreda)
pašada - pribor za jelo (nož, viljuška, kašika)
pašenog - muž ženine sestre
peškeš, dar , poklon.
pestokupljevina - nikogovina, ljudi pokupljeni s konca i konopca
pizma, e ž. (grc peisma) mržnja, zloba, pakost.
palicnik,a m niko, nijedan.
pisati, pišem, nesvr. ozbiljno shvatati, cijeniti
pirun, viljuška
planuti, -em svr. naglo pocrvenjeti (u licu), reagovati žestoko
pogan, i ž i m (lat. paganjus) nevaljalac, nitkov , necovjek
poganski, a o koji ima osobinee pogani, necastan, nevaljao
poharciti, potrošiti ili upropastiti.
podapeti, podapnem zategnuti, (namjestiti kožu na gusle)
podina, e u uzr kao sa – skliznuti, brzo i lako pasti.
podinatiti se, inatim se svr. odgovoriti inatom, zainatiti se; zavaditi se.
pomet, am u izr. biti vjetru na – biti na zlu udaru. hladnoca, zima.
ponta, e ž (ital. punta) uzvišenje, vidno mjesto uopšte,
ponjava, bijela vunena tkanina
poopaziti, im svr. zapamtit; ispoštovati.
posrnuti, posrnem, svr. spotaci se klecnuti (o konju)
poturnuti, em svr. zapostaviti, odbaciti.
poša, e ž povez oko glave, marama; v. calma; turban
prede, pril. prije, ranije.
pretijek, a m presretanje.
prizirati, (se) em. (se) nesvr. prividati, pricinjavati.- se
pripuciti, im svr. staviti (namjestiti) na nešto.
prismakati, - ismacem nesvr. jesti pomalo smoka (mrsa) uz suvu hranu (hljeb)
pritaknuti, itaknem nesvr. fig. doprinijeti necijem lošem položaju, (pri) dodati necijem zlu. i sl.
prituci, ucem svr. dotuci, usmrtiti.
prlo, -a s okomito zemljište (bez rastinja) koje se osipa.
prokop, a m iskopano mjesto za temelj neke gradevine; fig. kucni prag.
procelje, a s celo stola; pocasno mjesto.
prsimice, pril. hrabro, na juriš, isturenim prsima.
pusat, -a m (tur) puna konjska oprema.

R
razjagmiti,
im svr. brzo zauzeti, ugrabiti, osvojiti.
razi, prid. neprom. (tur razi) voljan, raspoložen, rad
razmaknuti, razmaknem svr, rastrgnuti, raskomadati, ubiti
razminuti se, razminem se svr. proci, završiti se.
razurati se, am. svr. uništiti se, upropastiti se (imovno)
razobadati se, pomamiti se
rapa, podvodna pecina
raša - suknja
rasplacuganica,
osoba koja ne vodi racuna o licnoj higijeni
remetli, prid. neprom rahmetli, pokojni
rogiti se, rogim se , nesvr. fig. ljutiti se, žestiti se

S
sac,
.poklopac za pecenje hljeba ispod saca
safa, caša
savardak, -aka m koliba kupastog oblika od dugackih debala
saleceti, etim svr. napasti, ustremiti se na nekoga
salidžati - poplocati kamenim plocama
sekati - vuci, nositi teški teret ili teško, naporno raditi
sendžir - lanac
svojština,e ž rodaštvo, svojatanje.
svrnuti, svrnem, svr. odvojiti, skinuti, zguliti (o mesu), navratiti
sekati se, -am se nesvr. boriti se, prepirati se.
sigurati, am. svr. pripremiti, spremiti.
sirak-aka m.sikoce,sirotan.
sjaziti se-azim se svr.skupiti se, okupiti se (o ljudima)
skontati-a m.fig.sracunati,povezati:smisliti.
skorovecernjak,-a m.odskorašnji bogataš,skorostek,skorojevic.
skuciti-im.fig.saviti,sniziti;umanjiti.
sluciti se,-im.svr.dogoditi se,desiti se.
snebivati se-ebivam se nesvr.sramiti se,stidjeti se.
sololjebnik-a m.onaj sa kojim se jede so i hljeb,prijatelj.
sofra-e ž.svecana trpeza;rucak.
spor-a,-o,dugotrajan;dugovjek.
sprema,-e,ž.oprema
sprštiti,-im.svr.fig.uništiti,ubiti.
spiciti-im svr.otici (obicno daleko)
steg-a m.zastava,barjak.
stima-e ž.cašcenje,cast.
strv,-a m.i ž.fig.trag,pomen.
strvati,-am svr.pjesn.uništiti,satrijeti.
strž-a(bot.Quercus sesseliflora)vrsta hrasta.
strn,-i ž.strnište,strnjak.
struga-e ž.vrata na toru;tor
survati se-am se svr.fig.pasti;nestati.
surljati se-am svr.skotrljati se,stropoštavati se
sustopice,pril.u stopu,u korak.

Š
šešana-e ž.vrsta starinske puške(sa 6 spiralnih žljebova na unutrašnjem zidu cijevi)
šenuti (se), pomjeriti se, ustupiti mjesto
šesan - podesan, taman, lijep, uredan, uredjen
šinuti
-nem svr.snažno udariti
šindra-dašcice(od pola metra dužine)za pokrivanje kuca
štica,ž,-daska
štruglja-posuda za mužu stoke
šcar,1.jedn.imperf.gl.»šceti»,hocah.

T
tavlenik
-ika m.konj iz tavle(štale)štalski konj.
talik-a m. sreca
taulin, kuhinjski sto
tevtisati-em svr.nasilno umirati,porobiti.
temenisati,-išem nesvr.pokoravati se,klanjati,klecati.
tefter-a m.(grc.diftura,tur.defter)bilježnica,knjiga;popis.
toke, toka mn.metalne plocice koje su se nosile na grudima kao ukras i zaštita.
treviti se-im se zateci (na odredenom mjestu)
trsiti,-im svr.fig.skloniti,otresti,odbaciti;u izr.-davola s vrata završiti, svršiti(sa nekim)
tucaroš-osoba sklona konfliktnim situacijama, koja voli borbe

U
uvrceti
-tim.svr.u izr.-u uši-ubijediti,uvjeriti(u nešto)
ugonetati-onecem svr.dobro predvidjeti,potrefiti.
utreznuti-em svr.fig.slucajno naici,nabasati
ugrentati-am svr. smjelo,na rizik uci,zagaziti
udrobiti-u izr.u mnogo-lakomo postupiti;pokušati nemoguce
uzica,-e ž.komad konopa,užeta;u izr.spustiti se na uzicu povjerovati.
uzocas-pril.naopako,na srecu.
uzur-ura m.bezbriznost,mir.
uzurlija,-e m.gotovan(obicno kad se dohvati snage)pomamnik,silnik
uklinjati se,uklanjam se-nesvr.poslužiti se uklinj, bruku sramotu.
ulak,-aka m.glasonoša,pismonoša.
uplekati-am(ital.implicarsi)svr.I.utisnuti,ugurati II.- silom se umiješati u neki posao
ucitluciti-im svr.pretvoriti u citluk,porobiti.
urljika,-motka za ogradu,duža.

V
vagan
-posuda za jelo slicna tanjiru
vakat, vakta-m.(tur. vakit)(odredjeno)vrijeme
vanjela-e.ž.(ital.flanella)džemper, pulover
vizir-ira.m(franc.visiere)mušica,nišan
vješt-a-o koji zapaža,primjecuje;u izr.ne ciniti se-biti ne zainteresovan.
vlaka-e ž.trag
vrat,u izr.-slomiti uništiti,upropastiti
varenika - mlijeko

 

Z
zavardati-am svr.poceti prepirku,posvadati se
zavrgnuti-em.svr.uzeti,zabaciti.
zavuci-ucem.svr.skloniti,sakriti.
zagudeti-im,svr.1.zaguslati;2.fig.oglasiti se.
zazor-a m.osjecanje krivice,stid,nelagodnost.
zajsto-pril.zaista.
zakrvomutiti-omutim svr.do krvi zavaditi,zakrviti.
zakrociti,zakrocim-svr.opkoraciti konja,pojahati.
zaloga-e-ž. a)stvari od vrijednosti(nakit, oružje).b)vrijednost,bogastvo(opšte)
zanovetati-ovetam nesv.besmisleno pricati,naklapati,blebetati.
zaranci,zaranka-m .mn. kasno posle podne; vrijeme uoci predvecerja.
zaskakati, zaskacem, nesvr. zalaziti za leda, opkoljavati.
zatarati, -am svr. pjesn. zataškati, zabašuriti.
zatucati, -am nesvr žustro kleti, proklinjati udarajuci kamenom u kamen.
zvanica, -e m. i ž. pozvani gost (na slavu, svadbu i sl.)
zvek, u izr. raditi o zveku izazivati skandal, nesrecu.
zveknu(ti), prazna bakraclija, izr. ne uzjahati konja; poginuti. V i bakraclila
zdanije, - a zdanje, gradevina.
zdizati, -žen. nesvr., silaziti sa stokom ujesen sa planine (katuna) u selo; u izr. – nekome planinke otjerati nekoga sa katuna.,
zevak,a m zijevanje; fig. odmor.
zeman, -ana. m. (tur. zeman) vrijeme, doba.
zendil, a, -o (tur . zengin) bogat.
zijevati, -am. nesvr, ispuštati dušu, umirati,

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved