Header Graphic
Kanada > Radna viza za Kanadu


 

 
                                                       RADNA VIZA ZA KANADU
                                                          
za građane Crne Gore

 

Informacija za građane Crne Gore: od Novembra 2013. godine, Kanadska Vlada je, preko Međunarodne Organizacije za Imigraciju, ovlastilo kancelariju VSF Global da u Podgorici može primati molbe za kanadske vize kao i pasoše.

Nove molbe treba predati lično na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM) — Montenegro
Bulevar Džordza Vašingtona 51/ DRUGI SPRAT/ KANCELARIJA 45,
81000 Podgorica, Montenegro

TELEFON: +382 20 205 141

RADNO VRIJEME:

CVAC RADNO VRIJEME 9:00-17:00
PREDAJA MOLBI ZA VIZE : 09:00 – 15:00
PREDAJA PASOŠA: 09:00 – 16:00

 


Građani Crne Gore koji žele privremeno da rade u Kanadi uz ispunjene regularne kriterijume koji se odnose na sve koji pośećuju Kanadu moraju imati i radnu dozvolu.

Za opšte informacije za strane državljanje koji žele privremeno da rade u Kanadi, molimo vas da pogledate dolje priložene informacije. Ukoliko vam budu potrebne dodatne informacije, molimo Vas da konsultujete web prezentaciju Kanadske službe imigracije.

Molimo vas da imate na umu da ni Ambasada Kanade u Beogradu, niti institucije tržista za rad u Kanadi ne mogu da vam pomognu u pronalaženju zaposlenja. Uslov za podnošenje zahtjeva za radnu dozvolu je da imate ponudu za zaposljenje u Kanadi.

Podnošenje molbe za Radnu Dozvolu

Prije odlaska u Kanadu morate podnijeti molbu za radnu dozvolu, a da biste to uradili, morate imati ponudu za zaposlenje u Kanadi koja je odobrena i ovjerena od strane kanadskog Odjeljenja za ljudske resurse i razvoj vještina.

Poslodavac iz Kanade treba da vam obezbijedi ponudu za posao i ta ponuda mora biti odobrena od strane kanadskog biroa rada /Human Resources/. To odobrenje se zove “Confirmation-Labour Market Opinion”.

Poslodavac mora da vam pošalje prijedlog ugovora o radu, sa precizno navedenim uslovima rada, opisom poslova, dužinom radnog vremena, dužinom godišnjeg odmora i odsustava, te sa visinom plate i plaćenim beneficijama.

Vi morate pružiti dokaze da ste kvalifikovani za posao kojim se bavite i da imate odgovarajuće radno iskustvo. Kvalifikacija se dokazuje diplomama i certifikatima o završenoj školi i stručnoj praksi a radno iskustvo se dokazuje Radnom knjižicom, koja predstavlja javnu ispravu. Uz Radnu knjižicu, prilažu se i potvrde o zaposljenju i reference poslodavaca, kao i ugovori o radu, đe je označen precizno poslodavac i pretpostavljeni i đe je dat opis vaših poslova i radnih zadataka i visina plate. Morate takođe pružiti dokaze da ste “Bona Fide” radnik i da ćete po isteku vize napustiti Kanadu.

U procjenjivanju molbe, službenik Odjeljenja viza kanadske ambasade će utvrditi da li podnosilac molbe:

 • ima adekvatno obrazovanje, obuku, vještine i iskustvo za ponuđeni posao;
 • ispunjava opšte zahtjeve za privremeni boravak i
 • da li je službenik Odjeljenja viza kanadske ambasade uvjeren da će se podnosilac molbe vratiti u zemlju prebivališta prije isteka odobrenog perioda boravka u Kanadi

Popunjavanje formulara za molbu

Odgovori na sva pitanja koja su u formularima molbe moraju biti potpuni i tačni. Formulari moraju biti popunjeni ili na engleskom ili na francuskom, a sva prateća dokumenta moraju imati i prevod na engleski ili francuski.

Svaka osoba koja podnosi molbu za radnu dozvolu mora da popuni sopstveni formular.

Ispunjene formulare molbe za radne dozvole trebalo bi podnijeti Ambasadi Kanade najmanje šest neđelja prije planiranog putovanja.

Dokumentacija

Sljedeća dokumenta su neophodna za procjenu vaše molbe (dokumenta moraju biti originali, a takođe moraju imati i prevod na engleski ili francuski jezik):

Radna dozvola                                                                                                                            Can$ EURO

Individualna

150

120

Grupa od 3 ili više kulturno-umetnička izvođača

* Kulturno umjetnički izvođači koji nisu izuzeti od zahtjeva da pośeduju pośetilačku vizu, moraće da plate i pojedinačnu taksu za pośetilačku vizu.

 

450

355

PLAĆANJE TAKSE

Takse za obradu molbe su nepovratne.

Pri plaćanju takse, morate pratiti ove instrukcije. U suprotnom, Vaša mollba će biti vraćena bez razmatranja.

INSTRUKCIJE

Građani Crne Gore taksu za sada moglu platiti JEDINO na sljedeći način:

1. DIREKTNA UPLATA (jedino u Eurima) - ukoliko se nalazite u Austriji i lično predajete molbu.

Bank Austria (bilo koja filijala u Austriji)
Platiti keš u Eurima na sljedeći račun 50670 469 901 (bank code 12 000).

2. Preko crnogorske banke putem bankovnog transfera na sljedeći račun:

Bank Austria: 
IBAN: AT40 1200 0506 7046 9901
SWIFT: BKAU ATWW  

Vi morate platiti i uslugu banke za ovu transakciju. 

 

 

 • U gornjoj tabeli pronađite odgovarajući iznos u EURIMA - takse za vizu koju treba da uplatite
   
 • Podnesite ili pošaljite zajedno sa Vašom molbom za vizu uplatnicu iz banke sa iznosom u EURO-ma, na odgovarajući iznos takse koji je naveden u gornjoj tabeli.

Ambasada Kanade neće prihvatati uplatnice koji glase na netačan iznos.

NE ŠALJITE GOTOVINU PUTEM POŠTE.
 
Takođe, potrebno je da pošaljete i sljedeća dokumenta:

 • kopija poslovne ponude ili ugovora o zaposljenju;
 • dokazi koji potvrđuju da ispunjavate uslove za poslovnu ponudu koju imate, kao što su potvrde o obrazovanju i pisma preporuke od vaših sadašnjih i prethodnih poslodavaca;
 • informacije koje se odnose na očekivani period boravka u Kanadi;
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju izdato od strane MUP-a Crne Gore, za sve osobe starosti iznad 18 godina.U određenim slučajevima od vas može biti traženo da dostavite dodatna dokumenta ili da imate razgovor sa nadležnim službenikom Odjeljena viza. Službenik Odjeljenja viza ima pravo da donese konačnu odluku u vezi vaše molbe i bez obavljenog razgovora. Takse za obradu molbe se ne vraćaju u slučaju odbijanja.

Zanimanja za koja nije potrebna potvrda o zaposlenju u Kanadi – Za informacije u vezi sa posebnim situacijama u kojima je stranim državljanima dozvoljeno da rade u Kanadi bez prethodno pribavljene potvrde o zaposljenju, molimo vas da konsultujete web prezentaciju Kanadske službe imigracije

Ponude za posao za koje nije potrebna Radna Dozvola - Za informacije u vezi sa posebnim situacijama u kojima je stranim državljanima dozvoljeno da rade u Kanadi bez prethodno pribavljene radne dozvole, molimo vas da konsultujete web prezentaciju sa listom takvih zanimanja

Formulari za ljekarski pregled – U nekim slučajevima i za određena zanimanja od podnosioca molbe može se tražiti da obavi ljekarski pregled prije odobrenja radne dozvole. Osoblje Odjeljenja viza će vas obavijestiti da li treba ili ne treba da obavite ljekarski pregled.

Zaposljenje u Provinciji Kvebek – Podnosioci molbe čiji se buduci poslodavac nalazi u provinciji Kvebek, moraju pribaviti potvrdu o zaposljenju u toj provinciji (Certificat d’Acceptation du Quebec – CAQ), a koju izdaje Imigraciona služba Kvebeka

Live-in Caregiver Progrram – Live-in Caregiver je program koji omogućava profesionalnim njegovateljima da rade u Kanadi. Njegovatelji su ljudi koju su kvalifikovani da bez nadzora rade za pojedince u privatnim domaćinstvima i obezbjeđuju njegu đeci, starim osobama ili ljudima sa invaliditetom. Njegovatelj mora živjeti u domu poslodavca. Za više informacija o uslovima za ovaj program i o tome kako da podnesete molbu, molimo vas da konsultujete web prezentaciju Kanadske službe imigracije. Jedan od uslova za ovaj program je poznavanje engleskog ili francuskog jezika.

Kako podnijeti molbu / vraćanje pasoša

Nove molbe treba predati lično na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM) — Montenegro
Bulevar Džordza Vašingtona 51/ DRUGI SPRAT/ KANCELARIJA 45,
81000 Podgorica, Montenegro

TELEFON: +382 20 205 141

RADNO VRIJEME:

CVAC RADNO VRIJEME 9:00-17:00
PREDAJA MOLBI ZA VIZE : 09:00 – 15:00
PREDAJA PASOŠA: 09:00 – 16:00


TIM WEB SITE-A  

  

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved