Header Graphic
PITANJA I ODGOVORI > DVOJNO DRŽAVLJANSTVO


 


 


 PITANJA I ODGOVORI
 

 


 PITANJE                  

 1. Poštovani, interesuje me da li sticanjem državljanstva druge države naši iseljnici gube crnogorsko državljanstvo, pošto je mnogo oprečnih mišljenja i tekstova povodom toga.  Unaprijed hvala. J.C.

 ODGOVOR              


Poštovani,


Koristeći zvanične izvore Ministarstva Inostranih Poslova Crne Gore, kao i Centra za dijasporu, u mogućnosti smo da damo preciznu i jasnu informaciju za sve naše iseljenike koji su ponekad deziformisani o načinu gubitka državljanstva Crne Gore prilikom sticanja istog od druge države.


- Novi Ustav Crne Gore predviđa da svi crnogorski državljani koji su stekli drugo državljanstvo do 3. juna 2006. godine, tim činom ne gube državljanstvo Crne Gore (što predviđa dosadašnji Zakon o državljanstvu). Oni koji steknu drugo državljanstvo nakon tog roka, mogu zadržati dvojno državljanstvo pod uslovom da se sa tom državom potpiše sporazum koji bi to omogućavao;

- Svi oni koji su dobili  državljanstvo druge države tim činom nijesu izgubili crnogorsko, a u slučaju da se to desilo, po novom Zakonu o državljanstvu imaće pravo na povraćaj državljanstva;

- za djecu koja su rođena u drugoj zemlji, treba provjeriti da li su upisana u matičnim knjigama u Crnoj Gori s obzirom da konzulati i ambasade u izvjesnom periodu nijesu bili obavezni dostavljanja tih dokumenata u zemlji. Ako to nije urađeno sada se može uraditi posredstvom Ambasada i Konzulata Crne Gore ili države koje zastupa crnogorske interese u državama đe nemamo svoja diplomatska predstavništva - a to su Ambasade i Konzulati Republike Srbije, ili lično prilikom boravka u Crnoj Gori;

- Doseljenici koji posjeduju svoja imanja u Crnoj Gori ne mogu izgubiti pravo svojine, kao ni oni koji to pravo steknu putem nasljedstva.

 

 


 

  PITANJE                    


2. Đe u Kanadi mogu da dobijem informaciju u vezi s povratkom u Crnu Goru?

Zanima me zakonski okvir, kad je u pitanju povratnik ( u Kanadi od 1993., kanadski pasoš itd. ), u vezi sa oslobađenjem od poreza na eventualne stvari koje bih u statusu povratnika uvezao u Crnu Gore iz Kanade.

Čuo sam da je Vlahović nerezidencijalni ambasador Crne Gore za Kanadu. On je u Washingtonu USA. A to je vjerovatno nadležnost konzulata, a ne Ambasade. Znači li to da ne postoji nikakav ogranak u Kanadi nego da se sve radi preko njih u USA? Drugim riječima, postoji li kompetentno mjesto u Kanadi gdje mogu dobiti precizno ove informacije? V.S.


 ODGOVOR                    

                                                             
 

Poštovani,

za Kanadu nadležnost ima Ambasada Crne Gore u Vašintonu, a po svojoj teritorijalnoj nadležnosti i bliskosti i Konzulat Crne Gore u Njujorku, đe se trebate prije svega obratiti.

ADRESA: 801 Second Avenue, 7th Floor, New York, NY, 10017  
 

TELEFON:  1 212 661 5400 

FAX:           1 212 661 5466

 
Što se tiče drugih pitanja o uvozu stvari iz Kanade,  Carinskim zakonom («Sl.List RCG», br.7/02, 38/02, 72/02, 21/03), nije propisano oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodatnu vrijednost za robu koju unose fizička lica koja su bila na privremenom radu u inostranstvu. Dakle, prilikom uvoza navedene robe postoji obaveza plaćanja carine i poreza na dodatu vrijednost u skladu sa navedenim propisima.

Nadležni organ carinske službe će obračunati i naplatiti carinu po stopama koje su propisane Uredbom o carinskoj tarifi («Sl.list RCG, br.47/03). Shodno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost, porez na dodatu vrijednost se obračunava i naplaćuje po stopi od 17% od svakog uvoza proizvoda.


Takođe, postoji obaveza plaćanja naknade za usluge carinske službe po stopi od 1% od vrijednosti robe, shodno Uredbi o visini i postupku naplate naknade za usluge carinske službe («Sllist RCG», br. 20/03). Carinska vrijednost uvezene robe je njena stvarno plaćena cijena, odnosno cijena koja je iskazana u fakturi. Ukoliko carinski organ posumnja u vrijednost iskazanu u fakturi, istu će utvrđivati u skladu sa odredbama Carinskog zakona.


  [Flag of  Canada] 

 


     DOPIS KOJI SMO DOBILI OD GENERALNOG KONZULATA CRNA GORE U NJUJORKU 


Regulitiva za putnike koji idu ili se vraćaju iz inostranstva


3.1) POVLASTICE


oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina:
 


1) Putnici koji dolaze iz inostranstva – na predmete koje služe njihovim ličnim potrebama za vrijeme putovanja (lični prtljag), nezavisno od toga da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru. Što se smatra ličnim prtljagom cijeni se u svakom konkretnom slučaju što zavisi od godišnjeg doba, zanimanja putnika, svrhe, trajanja putovanja i slično. U lični prtljag spadaju predmeti odjevanja, lične higijene, ishrane, razna tehnička roba, sportski rekviziti koji su potrebni za to putovanje, ljekovi i slično. Postupak za priznavanje povlastice na lični prtljag koju korisnik povlastice nosi sa sobom u potpunosti je pojednostavljen, tako da se u putničkom prometu cio postupak okonča u toku carinskog pregleda (bez podnošenja zahtjeva i bez donošenja formalnog rješenja o oslobođenju od plaćanja carine). Kada je lični prtljag putnika dat na prevoz drugim prevoznim sredstvom, poštom ili na drugi način, njen primalac ne prisustvuje carinskom pregledu robe u postupku carinjenja i nije u mogućnosti da odmah ukaže da je i što je njegov lični prtljag. Korisnik ove povlastice na zahtjev carinskog organa podnosi odgovarajući dokaz da se radi o njegovom ličnom prtljagu. Kao predmet ličnog prtljaga mogu se unositi:


a) duvanske prerađevine u količini 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigara maksimalne težine 3 grama po komadu) ili 50 cigara ili 250 grama duvana za pušenje ili srazmjerna količina različitih navedenih duvanskih proizvoda.


b) alkohol ili alkoholna pića: 2 litra vina i 1 litar žestokog alkoholnog pića


c) 1 parfem do 50 grama ili jedna toaletna voda do 0,25 litra.


Putnici mlađi od 17 godina ne mogu ostvariti povlasticu od plaćanja carine za duvanske prerađevine i alkoholna pića.
 


2) Domaći putnici pored predmeta ličnog prtljaga, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koje unose sa sobom iz inostranstva, do ukupne vrijednosti od 150 €. Domaćim putnikom smatra se crnogorski i strani državljanin, koji ima stalno prebivalište u Republici Crnoj Gori. Ovo oslobođenje se ne primjenjuje na :


- lica koja imaju stalno prebivalište na pograničnom području,


- lica koja rade na pograničnom području susjedne države.


- lica zaposlena u slobodnim zonama, prilikom prelaza iz slobodnih zona na ostalo carinsko područje.


Ova ograničenja primjenjuju se samo u slučaju ako pomenuta lica prelaze carinsku liniju sa malograničnim propusnicama.


Oslobođenja po ovom osnovu nije moguće ostvariti na predmete čija je pojedinačna vrijednost veća od 150 €.


Ako vrijednost robe koju domaći putnik nosi sa sobom, prelazi vrijednost od 150 €, oslobođenje od plaćanja carine se može odobriti samo za robu do ove vrijednosti, a pri tom se vrijednost pojedinačnog predmeta ne može podijeliti.


3) Građani Republike Crne Gore i strani državljani za robu koju povremeno primaju iz inostranstva u manjim pošiljkama, ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi vrijednost od 150 €.


4) Građani Republike Crne Gore koji žive u pograničnom pojasu na proizvode zemljoradnje, stočarstva, šumarstva, ribarstva i pčelarstva dobijene sa svojih imanja koja se nalaze u pograničnom pojasu susjedne države, kao i na priplod i na ostale proizvode dobijene od stoke koja se zbog poljskih radova, ispaša ili zimovanja nalazi na tim imanjima.


5) Odlikovanja i priznanja dobijena u okviru međunarodnih događaja i pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa. Korisnik prava uz zahtjev za oslobođenje od plaćanja carine po ovom osnovu, dužan je da podnese organu carinske službe dokument, koji izdaje organizator priredbe, da je odlikovanje, medalju, sportski ili drugi trofej odnosno slične predmete simbolične prirode dobio u inostranstvu na takmičenju, izložbi ili drugoj priredbi od međunarodnog značaja.


6) Predmeti koje građani Republike Crne Gore i građani koji imaju prebivalište u Republici Crnoj Gori, nasleđuju u inostranstvu. Oslobođenje po ovom osnovu se ne odnosi na predmete kupljene novcem, dobijene prodajom naslijeđenih predmeta i za predmete, kupljene naslijeđenim novcem.


Oslobođenje po ovom osnovu će se odobriti za predmete, najkasnije u roku od dvije godine od dana sticanja nasljedstva.


7) Robu koju kao sopstvena djela iz inostranstva unose naučnici, književnici i umjetnici.


8) Humanitarne organizacije, udraženja slijepih i gluvih, odnosno nagluvih osoba, lica oboljela od mišićnih i neuromišićnih oboljenja i njihovi članovi koji uvoze specifičnu opremu, uređaje, instrumente, rezervne djelove i potrošni materijal za potrebe tih lica.


3.2) OBRAČUN UVOZNIH DAŽBINA ZA ROBU KOJU PUTNICI SA SOBOM NOSE


 
 

- Za robu koja nije trgovačkog karaktera a koju putnik sa sobom nosi ili koju fizičko lice prima u pošiljci primjenjuje se jedinstvena stopa u visini od 5% carinske vrijednosti robe.


- Jedinstvena carinska stopa se primjenjuje za nekomercijalnu robu čija ukupna vrijednost ne prelazi protivvrijednost od 1000 €.


- Jedinstvena carinska stopa od 5% ne može se primijeniti na duvan, duvanske proizvode, alkohol, alkoholna pića, pogonsko gorivo.


- Obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici sa sobom nose vrši se na obrascu za obračun carinskog duga.3.3) Privremeni uvoz s potpunim oslobođenjem od plaćanja carine primjenjuje se za lične predmete putnika i predmete za sport.

 


Putnikovi lični predmet:


1. Odjeća;


2. Toaletni pribor;


3. Lični nakit;


4. Fotografski aparat i kamera, uključujući pribor i uobičajnu količinu filmova;


5. Prenosivi dija- ili filmski projektor ili grafoskop, uključujući pribor i uobičajenu količinu dijapozitiva ili filmova;


6. Video kamera i prenosivi videorekorder kao i uobičajena količina kaseta;


7. Prenosivi muzički instrument;


8. Gramofon sa pločama;


9. Prenosivi aparat za snimanje ili reprodukovanje zvuka (uključujući kasete);


10. Prenosivi radio prijemnik;


11. Prenosivi TV prijemnik;


12. Prenosiva pisaća mašina;


13. Džepni digitron;


14. Prenosivi personalni komjuter;


15. Durbin;


16. Dječja kolica;


17. Invalidska kolica, ortopedska i tehnička pomogala, koje invalid koristi u toku putovanja;


18. Sportska oprema kao npr. šator i ostala oprema za kampovanje, oprema za ribolov, planinarska oprema, ronilačka oprema, oprema za golf, sportska puška i municija; biciklo bez motora, čamac ili kajak do 5,50 metara dužine, skije, teniski reketi, oprema za surfovanje, zmajevi, padobrani i ostali slični predmeti.


19. Prenosivi dijalizni ili sličan medicinski aparat i pribor za njegovu upotrebu.


20. Ostali predmeti, koji su nesumnjivo lične prirode.


Roba, koja se uvozi za sportske namjene:


1. Oprema za atletiku, kao npr.


- prepone,


- koplja, diskovi, kugle, štapovi, kladivo.


2. Oprema za igre sa loptom, kao npr.:


- lopte svih vrsti,


- reketi, maljevi, čunjevi, štapovi i sl.


- mreže svih vrsti,


- predmeti za postizanje pogodaka kao stative, koševi i sl.


3. Oprema za zimske sportove, kao npr.


- skije i štapovi,


- klizaljke,


- bob i saonice,


4. Sportska odjeća, obuća, rukavice, kape i sl., svih vrsta,


5. Oprema za sportove na vodi, kao npr.:


- kanui i kajaci,


- plovila za jedrenje i veslanje sa jedrima i veslima,


- oprema za surfovanje.


6. Oprema za moto-sportove, kao npr.


- motorna vozila,


- motocikli,


- motorni čamci.


7. Opreme za različite slučajeve, kao npr.:


- sportsko oružje i municija,


- bicikli bez motora,


- lukovi i strijele,


- opreme za mačevanje,


- oprema za gimnastiku,


- oprema za borilačke sportove (strunjače i sl.),


- oprema za jahanje, sedla,


- zmajevi, padobrani za jedrenje i sl.,


- oprema za penjanje,


- muzička oprema (kesete) koje su potrebne prilikom nastupa.


8. Pomoćna oprema, kao npr.:


- instrument za mjerenje i prikazivanje rezultata,


- medicinski aparati za testiranje mokraće i krvi.
 


3.3) Uvjerenje o istovjetnosti
 


Organ carinske službe može na zahtjev podnosioca deklaracije za izvoz domaće robe, izdati dokument koji sadrži podatke, potrebne za utvrđivanje istovjetnosti robe, za slučaj da će ta roba biti vraćena na carinsko područje (uvjerenje o istovjetnosti)


3.4) UNOS I IZNOS NOVCA
 


Fizička lica mogu u putničkom prometu sa inostranstvom, da iznose iz Republike Crne Gore, odnosno unose u Republiku Crnu Goru, bez prijavljivanja organu carinske službe, gotov novac, u eurima i /ili drugoj valuti, u visini do 2.000 eura.


Eto, toliko za sada


Pozdrav


TIM WEB SITE-A


 


 

 


 


 

 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved