Header Graphic
PITANJA I ODGOVORI > KAKO PODNIJETI ZAHTJEV ZA VIZU - POSJETA


 

 

 PITANJE                  

 1. Interesuje me, kao građanina Crne Gore, đe mogu podnijeti molbu za dobijanje turističke vize za Kanadu i kakva je procedura? Da li mi možete i objasniti proceduru za dobijanje ove vize, pošto u Kanadi imam rođake, koji žive u Edmontonu? Hvala. H.Ć.

 ODGOVOR              

 

 

Informacija za građane Crne Gore: od Novembra 2013. godine, Kanadska Vlada je, preko Međunarodne Organizacije za Imigraciju, ovlastilo kancelariju VSF Global da u Podgorici može primati molbe za kanadske vize kao i pasoše.

Nove molbe treba predati lično na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM) — Montenegro
Bulevar Džordza Vašingtona 51/ DRUGI SPRAT/ KANCELARIJA 45,
81000 Podgorica, Montenegro

TELEFON: +382 20 205 141

RADNO VRIJEME:

CVAC RADNO VRIJEME 9:00-17:00
PREDAJA MOLBI ZA VIZE : 09:00 – 15:00
PREDAJA PASOŠA: 09:00 – 16:00 


Ako želite da pośetite Kanadu, molimo Vas da pročitate ođe navedene informacije.  Set formulara i uputstva za podnošenje molbe za  vizu za privremeni boravak nalaze se na linkovima ispod (formulari su samo na Engleskom jeziku):

_________________________________________________ 

 

USLUGE NAMIJENJENE POŚETIOCIMA CAD $ EURO

Pośetilačka viza

Za jedan ulazak

 75

60

Za više ulazaka

150

20

Maksimalna taksa za porodicu*

* U članove porodice se ubrajaju: Podnosioc molbe + supružnik + izdržavana đeca

400

315

     

PLAĆANJE TAKSE

Takse za obradu molbe su nepovratne.

Pri plaćanju takse, morate pratiti ove instrukcije. U suprotnom, Vaša mollba će biti vraćena bez razmatranja.

INSTRUKCIJE

Građani Crne Gore taksu za sada moglu platiti JEDINO na sljedeći način:

1. DIREKTNA UPLATA (jedino u Eurima) - ukoliko se nalazite u Austriji i lično predajete molbu.

Bank Austria (bilo koja filijala u Austriji)
Platiti keš u Eurima na sljedeći račun 50670 469 901 (bank code 12 000).

2. Preko crnogorske banke putem bankovnog transfera na sljedeći račun:

Bank Austria: 
IBAN: AT40 1200 0506 7046 9901
SWIFT: BKAU ATWW  

Vi morate platiti i uslugu banke za ovu transakciju. 

 

 • U gornjoj tabeli pronađite odgovarajući iznos u EURIMA - takse za vizu koju treba da uplatite
   
 • Podnesite ili pošaljite zajedno sa Vašom molbom za vizu uplatnicu iz banke sa iznosom u EURO-ma, na odgovarajući iznos takse koji je naveden u gornjoj tabeli.

Ambasada Kanade neće prihvatati uplatnice koji glase na netačan iznos.

NE ŠALJITE GOTOVINU PUTEM POŠTE.

 

Sa vizom za jedan ulazak možete ući u Kanadu samo jednom, mada, ukoliko imate vizu za Sjedinjene Američke Države, možete iz Kanade otići u Sjedinjene Države i ponovo se vratiti u Kanadu u okviru perioda za koji Vam je odobren ostanak u Kanadi, ali pod uslovom da nijeste ulazili u neku treću zemlju prije ponovnog ulaska u Kanadu.

Višeulazna viza dozvoljava ulazak u Kanadu više puta tokom važnosti vize, međutim, pośetilac ne može ostati u Kanadi poslije datuma koji mu ovlašćeni službenik upiše u pasoš na pasoškoj kontroli na ulazu u Kanadu.

Popunjavanje formulara

Morate dati cjelovite i potpune odgovore na sva pitanja u formularima. Formulari moraju biti popunjeni na engeskom ili na francuskom jeziku a sva prateća dokumenta moraju imati i kratak prevod na engleski ili francuski jezik (prevod nije potrebno ovjeravati kod sudskog tumača).

Svaki podnosilac molbe mora da popuni zasebne formulare. Na primjer, porodica od tri člana će podnijeti tri zasebna formulara.

Popunjena molba za vizu za privremeni boravak mora biti podnijeta ambasadi Kanade najmanje tri neđelje prije namjeravanog datuma putovanja.

Spisak dokumenata potrebnih za podnošenje molbe za pośetilačku vizu

Da bi Vaša molba bila razmotrena, potrebno je dostaviti određena dokumenta. Dokumenta koja podnosite moraju biti originali a neophodno je da dostavite i kratak prevod na engleski ili francuski jezik koji ne treba ovjeravati kod sudskog tumača.

Svi podnosioci molbe moraju dostaviti:

 • Svaki podnosioc molbe mora podnijeti u potpunosti popunjen aplikacioni set koji je gore naveden.
 • važeci pasoš ili putnu ispravu;
 • dvije fotografije pasoškog formata; ( ovaj dokumenat možete odštampati i odnijeti fotografu)
 • potvrdu o plaćenoj odgovarajućoj taksi (plaća se po osobi)
 • rezervaciju povratne avionske karte;
 • informacije o Vašoj finansijskoj situaciji kao što su bankovni izveštaji o Vašim finansijskim transakcijama u prethodna 3 mjeseca, dokaz o pośedovanju nekretnina i slično.;

uz navedeno, svi podnosioci molbe moraju dostaviti sljedeća dokumenta, zavisno od svoje lične situacije

 • ukoliko ste zaposleni, Vašu radnu knjižicu i pismo Vašeg poslodavca sa naznačenim detaljima o Vašem zaposlenju (npr. zanimanje/naziv radnog mjesta, primanja, dužina radnog staža itd.), kao i rješenje o datumima i trajanju odobrenog plaćenog ili neplaćenog odsustva;
 • ukoliko ste privatnik, registracija Vaše firme, kao i dokaz o njenom poslovanju (potvrde o plaćenom porezu, informacija o broju zaposlenih radnika, izvodi iz banke, izvještaji o prihodima, bankovni izveštaji o finansijskim transakcijama, itd.);
 • ako ste penzioner, Vaš penzioni ček i/ili penzioni ček Vašeg supružnika;
 • ako ste učenik/student, dokaz o zaposlenju Vaših roditelja, dokaz da ste upisani u neku obrazovnu ustanovu i Vaš indeks/đacku knjižicu. 

Ako pośećujete rodbinu ili prijatelje u Kanadi:

 • pozivno pismo Vašeg rođjaka ili prijatelja koji će Vam biti domaćin u Kanadi, sa objašnjenjem u kakvom ste srodstvu ili odnosu sa domaćinom i sa naglašenom dužinom Vašeg boravka;
 • dokaz o statusu Vašeg domaćina u Kanadi, kao sto su kopija kanadskog pasoša ili kartice za stalni boravak (potrebno je dostaviti obje strane kartice);
 • Vaši domaćini mogu ukoliko žele, podnijeti sljedeće dokumente, na striktno dobrovoljnoj bazi: dokaz o zaposlenju Vašeg domaćina i njegovoj sposobnosti da pokrije troškove Vašeg boravka u Kanadi kao što su pismo njegovog/njenog poslodavca, kopija poreskog dokumenta Notice of Assessment ili T4 (napominjemo da informacije kao sto je S.I.N. i kućna adresa mogu biti zatamnjeni).

Dokumenta Vaših domaćina u Kanadi mogu vam biti poslata elektronskom poštom ili faksom, a Vi ćete ih podnijeti zajedno sa molbom.

Napominjemo da molba za pośetilačku vizu neće biti odbijena samo zato što lična finansijska dokumentacija domaćina nije podneta uz molbu. Službenik odeljenja viza će razmotriti molbu na bazi adekvatnosti finansijskih sredstava podnosioca molbe i na osnovu toga će doneti odgovarajuću odluku.

Ako putujete u Kanadu iz poslovnih razloga:

 • prepiska ili poziv od Vaših poslovnih kontakata u Kanadi;
 • pismo Vašeg poslodavca kao potvrda da putujete u Kanadu iz poslovnih razloga, sa naznakom ko snosi troškove putovanja;
 • informacije o firmi – Vašem poslodavcu, đe se navodi čime se firma bavi, vrstu proizvoda ili usluga itd.

Maloljetna lica:

Đeca do 18 godina starosti, koja putuju bez jednog ili oba roditelja ili zakonitog staratelja, moraju podnijeti originalni rodni list, kao i ovjerenu saglasnost za putovanje u Kanadu, sa potpisom oba roditelja, tj onog roditelja koji ne putuje sa đetetom. Takođe se mora podnijeti i prevod na engleski ili francuski jezik i ovlaščenja i rodnog lista. Ovlašcenje, rodni list i prevod moraju biti dostupni na ulazu u Kanadu.

Službenik Odjeljenja viza može zatražiti dodatna dokumenta u pojedinim slučajevima, a može obaviti i razgovor sa podnosiocem molbe. Napominjemo, međutim, da službenik Odjeljenja viza ima pravo da donese konačnu odluku u vezi molbe i bez obavljanja razgovora.

Takse za obradu molbi za vize su nepovratne čak i u slučaju odbijanja molbe.


 

Kako podnijeti molbu / vraćanje pasoša

 

Nove molbe treba predati lično na sljedeću adresu:

International Organization for Migration (IOM) — Montenegro
Bulevar Džordza Vašingtona 51/ DRUGI SPRAT/ KANCELARIJA 45,
81000 Podgorica, Montenegro

TELEFON: +382 20 205 141

RADNO VRIJEME:

CVAC RADNO VRIJEME 9:00-17:00
PREDAJA MOLBI ZA VIZE : 09:00 – 15:00
PREDAJA PASOŠA: 09:00 – 16:00
TIM WEB SITE-A

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved