Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > CRNA GORA I KANADA - V DIO


9 Jan 2009

 
 CRNA GORA I KANADA  
I S T I N E

 

 
Web site objavljuje analizu crnogorske dijaspore u Kanadi, skicu njihovijeh života i puteva kroz XX vijek; đe su bili skoncentrisani, čime su se bavili...Takođe, otkrivamo priče o Kanađanima koji su ostavili vrijednu zaostavštinu Crnoj Gori i narodu crnogorskom. Ovom prilikom, prvi put, web site objavljuje istinu o Crnoj Gori u Kanadi... Ono što nijeste znali

I
 DIO ►   II DIO ►   III DIO ►   IV DIO ►   V DIO ►  VI DIO ► VII DIO ►  VIII DIO - početak priče ►


  KANAĐANI - NAŠI PRIJATELJI 

Koliko ima Kanađana koji su svojijem radom, znanjem i ljubavlju pomogli Crnoj Gori u 20. vijeku? To je pitanje je na koje malo ko danas zna odgovor . Đe su bitisali,  ko su bili? Ovaj web portal će objaviti priče o čeljadima velike zemlje Kanade koji su iza sebe ostavili vrijednu zaostavštinu za državu Crnu Goru i narod crnogorski. 


Na gornjoj slici prikazana je trenutak dolaska Ambasadora Crne Gore u Kanadi, g-dina Miodraga Vlahovića u Toronto. Ova fotografija je na neki način istorijska, jer je crnogorski diplomatski predstavnik ili opunomoćenik došao u pośetu crnogorskijem isljenicima prvi put poslije više od 80 godina.

Susret se desio 08. Jula 2007. godine, na brodu Jadran u Torontu. Domaćini Ambasadoru su bili članovi Crnogorskog Kulturnog Društva o kome će kasnije, u našem feljtonu, biti više riječi.

Tom prilikom sa govornice je pomenuto ime jednog Kanađanina koji je do 1921. godine prošlog vijeka štitio crnogorske interese u ovom gradu - Noel G.L. Maršal. On je bio crnogorski konzul I U GODINAMA KADA JE CRNA GORA BILA IZBRISANA SA KARTI SVIJETA I KADA JE BILA ZATRTA NJENA SUVERENOST. Tijeh godina, u Torontu je živjelo više od hiljadu crnogorskijeh čaljadi. Više od tri stotine se vrnulo u Crnu Goru, prije svega kao pomoć sunarodnicima u Prvom Svjetskom Ratu. Polovina je ostala da živi, pretežno, u Torontu... Većinom, potomci tijeh Crnogoraca danas su daleko od crnogorskijeh tokova.

Tadašnja pozicija Vlade Kralja Nikole prema Kanadi je bila vrlo interesantna. Kanada je zauzimala posebno mjesto u spoljnoj politici ove male balkanske zemlje. Bila je privlačna, prije svega zbog svoje otvorenosti, nepresušnosti i divljine. Ušljed toga, Crna Gora je vrlo ozbiljno svoje interese i projekte vezivala za ovu moćnu i prosperitetnu zemlju koja, uz Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, već više od sto godina bitiše kao lokomotiva planete.


3.  Kanadska čeljad - konzuli Crne Gore


 
1. CRNOGORSKI KONZUL U KANADI - ANDRIJA DAGLAS GERD

Kada je početkom prošlog vijeka u Montrealu za crnogorskog konzula imenovan Andrija Daglas Gerd, malo je ko znao da je ovaj crnogorski konzul bio jedan od glavnijeh kreatora priliva novca za potrebe Crne Gore i njenijeh interesa. Andija je bio  čeljade od najvišeg povjerenja Kraljevske Vlade Crne Gore. U Banci u Montrealu je postojao bankovni račun koji je trebao biti fond za trgovinsko-razvojene projekte Crne Gore. Ostvareni su direktni kontakti sa kanadskijem poslovnim čeljadima onoga vremena... Mnoge stvari, kao vazda, stale su na tom putu crnogorskog prosvjećenja i ulaska u društvo sa jatornjijema.... Bankovna knjiga je zatvorena 1921. godine...

 
Nove 2009. godine, web site je došao u pośed više dokumenata o Andriji Daglasu Gerdu. Ovom prilikom objavili smo prvi put depeše sa Cetinja i iz Kanadske Vlade, datirane iz 1911. godine. U depeši Ministra Inostranih Djela Crne Gore Dušana Gregovića obrazlaže se imenovanje crnogorskog konzula za Kanadu, u gradu Montrealu. U drugoj depeši, Kanadska Vlada daje agreman, čime je formalno okončan proces postavljanja diplomatskog opunomoćenika jedne zemlje. 

Andrija Daglas Gerd je imao svoju kancelariju u Montrealu, u Banci braće Bulton. 

Pojedina dokumenta nijesmo u mogućnosti objaviti ovom prilikom. Ona su dio duljeg istraživačkog rada kojeg smo započeli... 

Crnogorski publicista i pisac, Borislav Cimeša je bio jedini Crnogorac modernog doba koji je u svojem radu o crnogorskijem poslanstvima i konzulatima objavio imena našijeh konzula po svijetu. Na tom spisku su se našli i konzuli Crne Gore u Kanadi, o kojima mi ovaj put govorimo.

U jednom od sljedećih nastavaka  objavićemo priču o konzulu Evgeniju Korivu - njegovoj misiji po cijeloj Americi nakon gušenja Crne Gore..., kao i priču o druga dva konzula - Noelu G. L. Maršalu koji je bitisao u Torontu, vazda na usluzi našijem isljenicima i Fredu Pirsonu, konzulu iz Halifaksa, odakle je za Crnu Goru u tri broda pošlo više od dvije hiljade iseljenika, kao pomoć domovini u Prvom Svjetskom Ratu. 
 


NASTAVAK

 

 

  ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved