Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > EKSKLUZIVNO IZ BEOGRADA


11 Nov 2010

 

 
 Od sada za web site: Prof. Dr. Ivan Milović 

 


Poštovani,

 

Na vaš website me je uputio član Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore Ivan Vukčević kome sam poslao note crnogorske himne "Ubavoj nam Crnoj Gori", na rezglednici, koja je štampana u Petrogradu 1916. godine. Radi se o aranžmanu za klavir koji je do sada bio sasvim nepoznat. Moja ljubav i naklonost prema našoj državi je neizmjerna, iako sam redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, cijela moja porodica je u Crnoj Gori (mi smo iz Kuča). Gospodin Vukčević je prepoznao da se radi o crnogorskoj himni sa notama aranžiranim za klavir. Radi se o velikoj rijetkosti iz vremena kada je naša država bila visoko poštovana u svijetu. Nadam se da će neko od naših sunarodnika uspjeti da je odsvira na klaviru i da je eventualno postavi na Youtube-u.

Mislim da je pjesma toliko lijepa da je trebalo da ostane naša himna. Nekim političarima su smetale riječi koje hvale monarhiju (analogno himni UK  "God save the Queen"). Kada sam čuo melodiju "Ubavoj nam Crnoj Gori" poslao sam email magistru Ivani Antović, članu Akademije, koja je muzikolog i i gospodinu Vukčeviću. Svi se slažemo da je ova pjesma mnogo ljepša od usvojene zvanične himne. Ruski muzikolog Šurovski uvrstio je ovu pjesmu u svoju zbirku najljepših svjetskih himni.

Istorija ove pjesme počinje 17. oktobra 1870. godine (tzv. Knezlaški mir) i liturgijom sljedećeg dana (sjećanje na dan smrti Sv.Petra). Poslije liturrgije su svi gosti i pjevačko društvo "Jedinstvo" iz Kotora koje je pjevalo na liturgiji, otišli u audijenciju kod Knjaza Nikole. Tom prilikom je Knjazu predata partitura ove pjesme koja se pjevala te večeri na zabavi i koja se toliko dopala Knjazu da je naredio da se proglasi državnom himnom. (podaci iz istraživanja magistra Ivane Antović). Bilo nim svima drago da se jedna od verzija ove divne pjesme postavi na istaknuto mjesto na websajtu, ona je i svečana i rodoljubiva u isto vrijema i budi najdublja osjećanja i ljubav prema Crnoj Gori. Što bi Englezi rekli - "last but not the least" ova pjesma zvuči - "evropski" i može da se mjeri sa francuskom Marseljezom.

Ja sam se takođe bavio istraživanjem istorije medicine u Crnoj Gori. Šaljem Vam dva moja rada (rezime-i na engleskom) sa svim podacima o citiranosti u knjzi J. Gormleya koji navodi da je ruzmarin prvo upotrijebljen kao lijek u našoj Crnoj Gori.

Nadam se da ćemo ostati u kontaktu jer imam jos nekih rijetkosti iz naše istorije.

Zajedničkim snagama radićemo na afirmaciji naše Crne Gore. U VRIJEME KADA JE CRNA GORA BILA RESPEKTABILNA DRŽAVA SVI NARODI OKO NAS NIJESU NI BILI NA MAPAMA EVROPE.

S poštovanjem,
Prof dr Ivan Milović


Forenzičar Jovo Iličković


Seven years after the homicide, the court ordered exhumation and expertise of the cranium. The well-known physician and surgeon Yovo Ilichkovitsh, who took part in many campaigns during the 19th Century and treated successfully complicated wounds and fractures, was appointed to examine the skull. He concluded that the bullet had entered the cranium from the back. The finding was based on the fact that bullet-hole was smaller than that at the exit. The event took place in Montenegro before 1850, being the first reported forensic expertise in this region


[Flag of Montenegro]Sedam godina posle ubistva, sud je naložio ekshumaciju i ekspertizu lobanje. Poznati ljekar i hirurg Jovo Iličković, koji je učestvovao u mnogim borbama tokom 19. vijeka i uspješno liječio  rane i komplikovane prelome, postavljen je da se ispita lobanju. On je zaključio da je metak ušao u  lobanju iz pravca leđa. Nalaz je baziran na činjenici da je rupa metka bila manja na ulazu nego na izlazu. Ovo se desilo u Crnoj Gori prije 1850, što je smatra za prvu forenzičku ekspertize u ovom regionu.

link


Svještenik i ljekar Mihailo Plamenac
 

 
It is known that collections of popular medical prescriptions and instructions appeared in areas without educated physicians, and all previously published manuscripts of this kind are inevitably anonymous. The reported manuscript comprises 23 pages written in sepia ink, appendixed to a prayer book published in 1747, containing popular medical instructions and prescriptions collected and practiced by orthodox priest Mihailo Plamenac in Montenegro at the turn of the 18th century. Mihailo Plamenac took an important part in historical events, as documented by numerous domestic historical data and several letters discovered in The Archives of Vienna. Being the only literate persons at the time, priests were both politicians and military officers, but they also offered medical services to the population.

The manuscript comprises advices for various common emergencies (snake bites, urinary retention, contusions, fever, burns, eye injuries, rabies, otitis, traumatic wryneck) and diseases(impetigo, scabies, infertility, gastric ulcer, low back pain) as well as for certain poorly defined conditions (chest pain, abdominal discomfort). Besides medically fully adequate treatment, for example, the remedy against scabies containing sulfur, there are numerous examples of magic and ritual pagan elements, including famous medieval SATOR formula against rabies. Most of the herbs used in prescriptions have been identified: fig, dog rose, hyssop, leek, laurel, absinthe, rosemary, mallow, cypress, elder, endive, mangel, orache, ivy
.

[Flag of Montenegro]Poznato je da su se kolekcije popularnih medicinskih recepata i ljekova pojavljivale i u oblastima đe nije bilo obrazovanih ljekara, kao što su takođe i svi prethodno objavljeni rukopisi ove vrste vjerovatno nepoznati. Jedan od rukopisa se sastoji od 23 stranice napisane mastilom, dodate Molitveniku koji je objavljen 1747, a koji sadrži uputstva i popularne medicinske recepte prikupljene i primjenjivane od strane pravoslavnog svještenika Mihaila Plamenca iz Crne Gore,  na prijelazu iz 18. vijeka. Mihailo Plamenac je imao značajnu ulogu u istorijskim događajima,  što je i dokumentovano kroz brojne domaće istorijske podatake i kroz nekoliko pisama otkrivenih u arhivi u  Beču. Svještenici, kao jedina pismena lica tog vremena, osim što su bili ujedno političari i vojni oficiri, pružali su i medicinske usluge narodu

Rukopis sadrži savjete za različite zajedničke hitne slučajeve ( ujede zmije, urinarno zadržavanje, kontuzije, groznica, opekotine, povrede oka, bjesnilo, upala uha, traumatska krivošija) i bolesti (dječje ospice, šuga, neplodnosti, čir na želucu, bol u leđima), kao i za neke uzrokovane lošim uslovima (bol u grudima, nelagodnost u stomaku). Pored medicinski potpuno adekvatnog liječenja, kao na primjer, sredstvo protiv šuge koje sadrži sumpor, postoje brojni primeri magije i elemenata paganskog rituala, uključujući i čuveni srednjovjekovni ŠATOR - formulu protiv bjesnila. Većina biljaka koje su korišćene u receptima su poznate kao: smokva, šipak, miloduh, praziluk, lovorov list, pelen, ruzmarin, sljez, čempres, starac, endivija, blitva, loboda, bršljan. 


link
 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved