Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - IV > ZATVOR I SLOBODA


28 Dec 2010

 

 
 ŠTO SE GRBO RODI, VRIJEME NE ISPRAVI  

 
Imovinsko pravni zakonik Crne Gore, član 1006: " Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi; - što je s početka nezakonito, to vremenom samim zakonito ne postaje"
 Nakon spektakularnih hapšenja koja su se desila u Budvi, neposredno prije novogodišnjih praznika, Decembra 2010. godine, javnost se zapitala - ko će biti sljedeći, ukoliko Državno Tužilaštvo bude postupalo po istoj matrici kojom se vodilo u slučaju hapšenja funkcionera u Budve?...

Treba imati u vidu da je hapšenje uslijedilo TRI godine nakon što je kod Državnog Tužioca stigla prijava Mreže za Afirmaciu Nevladinog Sektora, ili skraćeno MANS-a, i izvšnog direktora Vanje Ćalović ( koji imaju podršku Evropske Unije i Sjedinjenih Američkih Država i pojedinih međunarodnih fondacija).

Tako da je posao Državnog Tužioca u ovom slučaju "profesionalo i vrhunski" uradila gđa Vanja Ćalović sa svojim timom. Gđa Đurđina Ivanović je mogla samo da, nakon provjere prijave, konstatuje tačnost svih kriminalnih radnji optuženih i da izda nalog za hapšenje.

Ovom prilikom ovaj web site će objaviti i ostale "optužnice" koje su predate Državnom Tužiocu i koje su za sada na listi čekanja. Viđećemo da li će optuženi iz ovih prijava biti procesuirani pred lice Pravde Crne Gore:

 


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MIOMIRA MUGOŠE I DRAGANA ĐUKIĆA

mugiCarine, kompanija iz Podgorice koja je u nizu slučajeva sa Opštinom Podgorica imala je polovičan dio učešća u prodaji odnosno kupovini gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji Stari aerodrom u okviru DUP-a „Servišno skladišna zona uz željezničku prugu”. Carine su u okviru DUP-a „Servisno skladišna zona uz željezničku prugu” posjedovale parcelu od 3.339, ucestvovale na tenderu kako bi dokupile jos 15 000 kvadrata susjedne parcele i na tom tenderu bila prvorangirana firma, međutim tender je prekinut i kompanija Carine je odustala od kupovine zemljišta, a samim tim i izgubila depozit 162.693,50 Eura, u kasnijem razvoju slučaja kompanija Carine je tražila dokompletiranje parcele koju su posjedovali, Opština podgorice im je izasla u susret I prodala im 3 puta vecu parcelu na osnovu dokompletiranja parcele koju komapanija Carine posjeduje I to za 11 miliona eura manju cijenu od one koja je ponuđenja na predhodnom javnom tenderu. Gradonačelnik Glavnog grada je odlukom o dokompletiranju parcele koju posjeduju Carine oštetio budžet opstine za 11 miliona eura, da bi kasnije donio odluku da se izvrše izmjene I dopune DUP-a „Servisno skladišna zona uz željezničku prugu” te se ovaj prostor prenamjenjuje u prostor za izgradnju stambeno poslovnih višespratnica.

Naime kompanije CARINE je u okviru gore pomenutog DUP-a posjedovala kat.parc 3.339 zbog čega su CARINE podnijele zahtjev za dokup 15.205 kvadratnih metara, radi dokompletiranja urbanističkih parcela i njihovog “privođenja namjeni u skladu sa Planom”. Zahtjev je imao osnov u članu 22 Zakonu o građevinskom zemljištu, (”Sl. listu RCG”, br. 55/00) prema kojem svaki korisnik, pa i “Carine” DOO, je imao pravo da traži dokompletiranje urbanističke parcele u cilju “njenog privođenja namjeni”, problem se javlja u pitanju dokompletiranja parcele koja je površinski pet puta manja od susjedne parcele koja je u vlasništvu Glavnog grad Podgorica.

sofranacZa pomenutu spormu parcelu bio je raspisan javni tender na kom su učestvovali I dvije drugoangirane firme “Uniprom” i “Šofranac”, Javno nadmetanje, koje je na zahtijev učesnika bilo zatvoreno za javnost, je održano 07. juna 2007. godine. Najpovoljniju cijenu za ponuđene parcele je dala kompanija “Carine” iz Podgorice i to 970 i 810 eura po m2, odnosno 13.461.330 Eura za kompletno zemljište. Prema članu 11 i 12 Uredbe Vlade Crne Gore o načinu i postupku sprovođenja javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda u postupku prenosa prava na gradskom građevinskom zemljištu (Sl.list RCG 38/03), zapisnik o javnom nadmetanju sa izvještajem o najpovoljnijem ponuđaču Komisija dostavlja nadležnom organu u roku od 2 dana, koji u roku od 8 dana od prijema tog izvještaja donosi odluku o prenosu prava.

Gradonačelnik Podgorice je 21. juna 2007. godine donio odluku o prenosu prava na predmetno gradsko građevinsko zemljište. Dvije sedmice nakon donošenja ove odluke, 05. jula 2007. godine kompanija “Carine” obaviještava Gradonačelnika Podgorice da nije u mogućnosti da plati ponuđenu cijenu, te da odustaje od kupovine spornog zemljišta, čime je izgubila depozit u iznosu od 162.693,50 Eura.

Na osnovu toga Gradonačelnik Podgorice je 16. jula 2007. godine donio Odluku o stavljanju van snage odluku o prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu na kompaniju “Carine”. Dva mjeseca nakon raspisivanja javnog poziva, a dvadeset dana nakon odustajanja od spornog zemljišta, kompanija “Carine” se obratila Gradonačelniku sa zahtijevom za prenos prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu radi kompletiranja urbanističkih parcela 2 i 3 u okviru DUP-a “Servisno skladišna zona uz željezničku prugu” sa napomenom da su “Carine” već vlasnik katastarskih parcela površine 3.339 m2, koje se nalaze u okviru pomenutih urbanističkih parcela. Pozivajući se na član 22. Zakona o građevinskom zemljištu u kome se navodi da je korisnik gradskog građevinskog zemljišta dužan da trpi promjene granica urbanističke parcele prema planu parcelacije, Gradonačelnik Mugoša je 30. avgusta 2007. godine donio odluke (01-031/07-5315) o prenosu prava kompaniji “Carine” na istim parcelama koje su bile predmet javnog nadmetanja tri mjeseca ranije.

euro-moneyNa osnovu takve odluke Gradonačelnika, direktor Direkcije za imovinu, Dragan Đukić je 04. septembra 2007. godine sklopio dva ugovora sa kompanijom “Carine” ukupne vrijednosti 2.508.825 Eura. Kršenje Zakona u ovom slučaju prepoznato je u dokompletiranju parcele I prodaji građevinskog zemljišta van javnog tendera. Član 24 Zakona o građevinskom zemljištu jasno definiše da se ugovori o prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini zaključuju isključivo na osnovu javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda javnim oglasom osim u slučaju da se prenos vrši radi izgradnje objekta za potrebe državnih organa ili ukoliko se radi o postupku povraćaja zemljišta ranijim vlasnicima.

Drugorangirane firme na predhodno održanom tenderu su pred Osnovnim sudom u Podgorici pokrenule sudski spor zahtijevajući da se poništi kupoprodajni ugovor jer je tender prekinut bez obzira što je na njemu bilo ponuđeno 13.5 milionsa eura za pomenutu parcelu CARINE su ubrzo odustale od licitirane cijene a Opština Podgorica im je u neposrednoj pogodbi prodala zemljište po iznosu od 2.508.825.00 miliona eura što je vrijednost koju je navodno utvrdila nadležna komisija. Po izvršenom prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu MANS je pokrenuo inicijativu I zatražio od skupštine Glavnog grada da se oduzmu ovlašćenja gradonačelniku Podgorice da samostalno donosi odluke o prenosu prava nad gradskim građevinskim zemljištem, a predhodno su podnesene krivične prijave Državnom tužiocu protiv gradonačelnika Miomira Mugoše I direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića zbog toga što su:

Zloupotrijebili službeni položaj tokom sprovođenja postupka javnog nadmetanja za prenos prava na gradskom građevinskom zemljištvu na parcelama broj 2082/17, 2082/22, 2082/14, 2082/25, 2082/26 i 5471/31 sve u KO Podgorica III ukupne površine 15.205 m2, omogućili sklapanje ugovora o prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu izvan tenderske procedure sa kompanijom „Carine” iz Podgorice, čime je nastala šteta po budžet Glavnog grada u iznosu koji je jednak razlici između tržišne cijene ili najpovoljnije cijene koja je ponuđena na ranije održanom javnom nadmetanju i cijene po kojoj je zemljište prodato.

 Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša donio je odluke o utvrđivanju nacrta izmjena i dopuna DUP-a “Servisno-skladišna zona uz željezničku prugu – Stari aerodrom”,Objavljen u “Sl. listu RCG”, br. 55/00 kao i dijela GUP-a za taj prostor, koji se u najvećem dijelu odnose na zemljište u vlasništvu kompanije “Carine”. Umjesto servisa i skladišta I namjene za industrijsko polsovanje , nacrtima ovih planskih dokumenata predviđa se izgradnja stambeno-poslovnih kompleksa, visine do devet spratova, sa više stotina stambenih jedinica.


PRIJAVA PROTIV VLADE CRNE GORE I MINISTARSTVA UREĐENJA PROSTORA, KAO I PROTIV LICA: ACA ĐUKANOVIĆA, EDINA KOLAREVIĆA, DRAGANA BEĆIROVIĆA I BRANIMIRA GVOZDENOVIĆA

MANS je Direkciji za javne nabavke dostavio prijavu protiv Vlade Crne Gore i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine zbog sumnje da je u postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača za izradu plana za Bjelasicu i Komove, grubo prekršen Zakon o javnim nabavkama.

Predlog plana za Bjelasicu i Komove je kreiran uz ekstreman konflikt interesa kako naručioca posla, tako i planerske kuće i vlasnika zemljišta koje se nalazi u zahvatu planskog dokumenta.

Naime, još krajem 2008. godine sklopljen je ugovor između Ministarstva za ekonomski razvoj (koje je tada imalo prostorno planiranju u svom resoru) i Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje koji je na tenderu predstavljao konzorcijum planerskih kuća.

Prema podacima Centralne depozitarne agencije, većinski paket akcija Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje (RZUP) posjeduje Aco Đukanović, brat Predsjednika Vlade Crne Gore, Mila Đukanovića.

Imajući u vidu da se braća Đukanović nalaze sa obije strane postupka javne nabavke, odnosno naručioca i ponuđača, smatramo da je postojao osnov za izjašnjavanje svih učesnika u postupku u skladu sa članom 14. Zakona o javnim nabavkama, koji tretira postojanje konflikta interesa.

Pored toga, uvidom u granice zahvata plana koji obrađuje RZUP, utvrdili smo da Aco Đukanović posjeduje značajnu površinu zemljišta koje se nalazi u zahvatu planskog dokumenta, tačnije 275.414 m2. Pored Aca Đukanovića, u zahvatu plana zemljište posjeduje i njegov rođeni sestrić Edin Kolarević i u iznosu od 45.820 m2 .

Pored njih dvojice, zemljište u zahvatu spornog plana posjeduje i kompanija „SKI Resort – Kolašin 1450“ u čijem bordu direktora sjedi Dragan Bećirović iz Kolašina, takođe blizak prijatelj porodice Đukanović, posjeduje oko 147.000 m2 na Jezerinama kraj Kolašina. Naime Dragan Bećirović je i u odboru direktora budvanske kompanije „Beppler & Jacobson Montenegro“ koju je osnovala istoimena londonska kompanija čiji pravni zastupnik je svojevremeno bila Ana Kolarević, sestra Premijera Đukanovića i majka Edina Kolarevića koji takođe posjeduje zemljište u okviru plana.

Naravno, i u ovom slučaju je bilo prostora da se ponuđač, odnosno RZUP odredi prema konfliktu interesa u smislu člana 14. Zakona o javnim nabavkama, ali se to, svjedoci smo, nije desilo.

U članu 14. Zakona o javnim nabavkama se između ostalog jasno propisuje obaveza  naručioca da “u slučaju da zahtjevi ili ponude, koje je naručilac primio u toku postupka javne nabavke, prouzrokuju ili mogu prouzrokovati bilo kakav sukob interesa, naručilac je dužan preduzeti mjere kojima se otklanja takav sukob interesa“. Svjedoci smo da se ni to nije desilo, već da je RZUP nesmetano dobio posao uprkos veoma jasnom konfliktu interesa. Ugovor sa RZUP-om je ispred tadašnjeg Ministarstva za ekonomski razvoj potpisao Ministar Branimir Gvozdenović.

Ministar Gvozdenović je naime bio i sam u posebnom konfliktu interesa jer je u momentu potpisivanja ugovora, i njegov bliski rođak – pašenog Ljubiša Šestović bio vlasnik nekoliko parcela u zahvatu plana, tačnije nešto preko 83.000 m2. Naime, Šestović je u posjed parcela došao 29. jula 2008. godine, tačno dva mjeseca nakon što je Vlada donijela odluku o pristupanju izradi planske dokumentacije za Bjelasicu Komove, a tri mjeseca prije nego što je posao na tenderu dobio RZUP. I ovdje postoji sumnja da je naručilac imao interes da se određena rješenja ugrade u predlog plana o čemu je takođe trebalo informisati sve strane u postupku javne nabavke. Međutim ni to se nije desilo. Posebno je zanimljivo da je Šestović predmetno zemljište prodao trećem licu u martu ove godine za upola manju cijenu od one po kojoj ga je platio, što upućuje na sumnju da se radi samo o formalnoj promjeni vlasništva.

Imajući u vidu sve navedeno, postoji sumnja da je postupak izrade plana za Bjelasicu Komove bio opterećen brojnim kršenjima  zakona i teškim konfliktom interesa pa je MANS u prijavi dostavljenoj Direkciji zatražio da u skladu sa svojim ovlašćenjima o kršenju Zakona o javnim nabavkama obavijesti Državnu revizorsku instituciju i nadležnog državnog tužioca.

nastavlja se...
 


 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved