Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > RADNA VIZA ZA KANADU


16 May 2012

 

 
                                                       RADNA VIZA ZA KANADU
                                                          
za građane Crne GoreInformacija za građane Crne Gore: od 16. Maja 2012. godine, Odjeljenje za vize i Imigraciju u Ambasadi Kanade u Srbiji (u Beogradu) je zatvoreno i više neće primati nove molbe. Viza odjeljenje je preseljeno u Ambasadu Kanade u Austriji ( u Beč ).

Nove molbe treba predati lično ili poslati redovnom poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

Embassy of Canada
Visa and Immigration Section
Laurenzerberg 2
1010 Vienna
Austria

Uzmite Metro, linije U1 ili U4, i izađite na stanici Schwedenplatz. Možete pogledati  i mapu MAP PDF* (272 KB). Upozoravamo Vas da u ovom dijelu grada imate ograničene  opcije za parkiranje automobila, ukoliko dolazite sa autom.

Ukoliko želite da kontaktirate Odjeljenje viza u Beču:

E-mail: vienn-visa@international.gc.ca
Tel : (43-1) 531-38-3010
Fax : (43-1) 531-38-3911
Web site :
www.kanada.at


Građani Crne Gore koji žele privremeno da rade u Kanadi uz ispunjene regularne kriterijume koji se odnose na sve koji pośećuju Kanadu moraju imati i radnu dozvolu.

Za opšte informacije za strane državljanje koji žele privremeno da rade u Kanadi, molimo vas da pogledate dolje priložene informacije. Ukoliko vam budu potrebne dodatne informacije, molimo Vas da konsultujete web prezentaciju Kanadske službe imigracije.

Molimo vas da imate na umu da ni Ambasada Kanade u Beogradu, niti institucije tržista za rad u Kanadi ne mogu da vam pomognu u pronalaženju zaposlenja. Uslov za podnošenje zahtjeva za radnu dozvolu je da imate ponudu za zaposljenje u Kanadi.

Podnošenje molbe za Radnu Dozvolu

Prije odlaska u Kanadu morate podnijeti molbu za radnu dozvolu, a da biste to uradili, morate imati ponudu za zaposlenje u Kanadi koja je odobrena i ovjerena od strane kanadskog Odjeljenja za ljudske resurse i razvoj vještina.

Poslodavac iz Kanade treba da vam obezbijedi ponudu za posao i ta ponuda mora biti odobrena od strane kanadskog biroa rada /Human Resources/. To odobrenje se zove “Confirmation-Labour Market Opinion”.

Poslodavac mora da vam pošalje prijedlog ugovora o radu, sa precizno navedenim uslovima rada, opisom poslova, dužinom radnog vremena, dužinom godišnjeg odmora i odsustava, te sa visinom plate i plaćenim beneficijama.

Vi morate pružiti dokaze da ste kvalifikovani za posao kojim se bavite i da imate odgovarajuće radno iskustvo. Kvalifikacija se dokazuje diplomama i certifikatima o završenoj školi i stručnoj praksi a radno iskustvo se dokazuje Radnom knjižicom, koja predstavlja javnu ispravu. Uz Radnu knjižicu, prilažu se i potvrde o zaposljenju i reference poslodavaca, kao i ugovori o radu, đe je označen precizno poslodavac i pretpostavljeni i đe je dat opis vaših poslova i radnih zadataka i visina plate. Morate takođe pružiti dokaze da ste “Bona Fide” radnik i da ćete po isteku vize napustiti Kanadu.

U procjenjivanju molbe, službenik Odjeljenja viza kanadske ambasade će utvrditi da li podnosilac molbe:

 • ima adekvatno obrazovanje, obuku, vještine i iskustvo za ponuđeni posao;
 • ispunjava opšte zahtjeve za privremeni boravak i
 • da li je službenik Odjeljenja viza kanadske ambasade uvjeren da će se podnosilac molbe vratiti u zemlju prebivališta prije isteka odobrenog perioda boravka u Kanadi

Popunjavanje formulara za molbu

Odgovori na sva pitanja koja su u formularima molbe moraju biti potpuni i tačni. Formulari moraju biti popunjeni ili na engleskom ili na francuskom, a sva prateća dokumenta moraju imati i prevod na engleski ili francuski.

Svaka osoba koja podnosi molbu za radnu dozvolu mora da popuni sopstveni formular.

Ispunjene formulare molbe za radne dozvole trebalo bi podnijeti Ambasadi Kanade najmanje šest neđelja prije planiranog putovanja.

Dokumentacija

Sljedeća dokumenta su neophodna za procjenu vaše molbe (dokumenta moraju biti originali, a takođe moraju imati i prevod na engleski ili francuski jezik):

 

Radna dozvola                                                                                                                            Can$ EURO

Individualna

150

110

Grupa od 3 ili više kulturno-umetnička izvođača

* Kulturno umjetnički izvođači koji nisu izuzeti od zahtjeva da pośeduju pośetilačku vizu, moraće da plate i pojedinačnu taksu za pośetilačku vizu.

 

450

330

PLAĆANJE TAKSE

Takse za obradu molbe su nepovratne.

Pri plaćanju takse, morate pratiti ove instrukcije. U suprotnom, Vaša mollba će biti vraćena bez razmatranja.

INSTRUKCIJE

Građani Crne Gore taksu za sada moglu platiti JEDINO na sljedeći način:

1. DIREKTNA UPLATA (jedino u Eurima) - ukoliko se nalazite u Austriji i lično predajete molbu.

Bank Austria (bilo koja filijala u Austriji)
Platiti keš u Eurima na sljedeći račun 50670 469 901 (bank code 12 000).

2. Ovjereni čekovi ili novčane uputnice (finansijski instrument) u kanadskim dolarima sa TAČNIM iznosom u kanadskim dolarima

 • U gornjoj tabeli pronađite odgovarajući iznos u kanadskim dolarima (CAD$) takse za vizu koju treba da uplatite.
 • Podnesite ili pošaljite zajedno sa Vašom molbom za vizu finansijski instrument u kanadskim dolarima, na odgovarajući iznos takse koji je naveden u gornjoj tabeli. Finansijski instrument mora biti izdat od strane kanadske banke, a kao primalac treba da bude naveden Receiver General for Canada.

Ambasada Kanade neće prihvatati finansijske instrumente koje su izdale ne-kanadske banke, ili koji glase na netačan iznos.

NE ŠALJITE GOTOVINU PUTEM POŠTE.
 
Takođe, potrebno je da pošaljete i sljedeća dokumenta:

 • kopija poslovne ponude ili ugovora o zaposljenju;
 • dokazi koji potvrđuju da ispunjavate uslove za poslovnu ponudu koju imate, kao što su potvrde o obrazovanju i pisma preporuke od vaših sadašnjih i prethodnih poslodavaca;
 • informacije koje se odnose na očekivani period boravka u Kanadi;
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju izdato od strane MUP-a Crne Gore, za sve osobe starosti iznad 18 godina.U određenim slučajevima od vas može biti traženo da dostavite dodatna dokumenta ili da imate razgovor sa nadležnim službenikom Odjeljena viza. Službenik Odjeljenja viza ima pravo da donese konačnu odluku u vezi vaše molbe i bez obavljenog razgovora. Takse za obradu molbe se ne vraćaju u slučaju odbijanja.

Zanimanja za koja nije potrebna potvrda o zaposlenju u Kanadi – Za informacije u vezi sa posebnim situacijama u kojima je stranim državljanima dozvoljeno da rade u Kanadi bez prethodno pribavljene potvrde o zaposljenju, molimo vas da konsultujete web prezentaciju Kanadske službe imigracije

Ponude za posao za koje nije potrebna Radna Dozvola - Za informacije u vezi sa posebnim situacijama u kojima je stranim državljanima dozvoljeno da rade u Kanadi bez prethodno pribavljene radne dozvole, molimo vas da konsultujete web prezentaciju sa listom takvih zanimanja

Formulari za ljekarski pregled – U nekim slučajevima i za određena zanimanja od podnosioca molbe može se tražiti da obavi ljekarski pregled prije odobrenja radne dozvole. Osoblje Odjeljenja viza će vas obavijestiti da li treba ili ne treba da obavite ljekarski pregled.

Zaposljenje u Provinciji Kvebek – Podnosioci molbe čiji se buduci poslodavac nalazi u provinciji Kvebek, moraju pribaviti potvrdu o zaposljenju u toj provinciji (Certificat d’Acceptation du Quebec – CAQ), a koju izdaje Imigraciona služba Kvebeka

Live-in Caregiver Progrram – Live-in Caregiver je program koji omogućava profesionalnim njegovateljima da rade u Kanadi. Njegovatelji su ljudi koju su kvalifikovani da bez nadzora rade za pojedince u privatnim domaćinstvima i obezbjeđuju njegu đeci, starim osobama ili ljudima sa invaliditetom. Njegovatelj mora živjeti u domu poslodavca. Za više informacija o uslovima za ovaj program i o tome kako da podnesete molbu, molimo vas da konsultujete web prezentaciju Kanadske službe imigracije. Jedan od uslova za ovaj program je poznavanje engleskog ili francuskog jezika.

Kako podnijeti molbu / vraćanje pasoša

Molbe za vize za privremeni boravak («pośetilačke vize»), za radne i studentske dozvole i za putne dokumente za osobe sa stalnim boravkom, mogu se podnijeti

 • lično u Odjeljenju viza Kanadske Ambasade u Beču od poneđeljka do četvrtka između 08:00-11:30 časova. Nije potrebno unaprijed zakazivati termin za podnošenje molbe.
   
 • poštom -  Molbe pristigle poštom, ukoliko nijesu kompletne (ne sadrže sva potrebna dokumenta, formulare i plaćenu taksu), biće vraćene bez obrade. Pasoši se vraćaju preporučenom poštom, o trošku Ambasade. Ambasada snosi odgovornost za dokumenta izgubljena u pošti, ukoliko je pošta namijenjena za građane Crne Gore.

Molbe osoba koje nisu državljani ili koje nemaju boravak u Crnoj Gori moraju biti podnijete lično.

Standardno vrijeme za obradu molbi i radno vrijeme kancelarije

Molbe za vize za privremeni boravak («pośetilačke vize»), za radne i studentske dozvole i za putne dokumente za osobe sa stalnim boravkom, mogu se podnijeti lično u odjeljenju viza u Beču od poneđeljka do četvrtka između 08:00-11:30 časova.

Molbe za radne vize podnijete na šalteru Odjeljenja viza obrađuju se u roku od 15 radnih dana, a molbe pristigle poštom u roku od 20 radnih dana. Međutim, vrijeme potrebno za obradu molbe može varirati, u zavisnosti od okolnosti. Za sva pitanja možete se obratiti lično u Odjeljenju viza od poneđeljka do četvrtka od 13:00 do 16:00.

Ambasada će biti zatvorena u dane  nacionalnih praznika Austrije i Kanade.

Za informacije u vezi podnošenja molbe za stalni boravak u Kanadi, molimo Vas da konsultujete web prezentaciju Kanadske službe imigracije ili web prezentaciju Ambasade Kanade u Beču (http://www.canadainternational.gc.ca/austria-autriche/). Za više informacija u vezi podnošenja molbe za stalni boravak, molimo Vas da se obratite na: vienn-visa@international.gc.ca

  

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved