Header Graphic
PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE - III > ZA MILADINA


2 Feb 2013

 

 
          ŠOBIĆU, IZDRŽI web site sa crnogorskom legendom u najtežoj biciNajznačajniji crnogorski muzičar, kompozitor i tekstopisac Miladin Šobić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju nakon što je 01. Februara doživio moždani udar. Šobić je smješten na odjeljenju intenzivne njege Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.

WEB SITE SE MOLI ZA OVU CRNOGORSKU LEGENDU We

Web Slika Je­dan od naj­po­zna­ti­jih kan­ta­u­to­ra sa eks JU pro­sto­ra iz jav­nog ži­vo­ta po­vu­kao se pri­je tri de­ce­ni­je na­kon po­ro­dič­ne tra­ge­di­je, u ča­su dok je sni­mao tre­ći – neo­bja­vlje­ni al­bum „Ba­ru­ta­na lju­ba­vi”. Smrt se­stre po­go­di­la ga je to­li­ko da ni­ka­da vi­še ni­je odr­žao jav­ni na­stup. No, po­sled­nje tri de­ce­ni­je stal­no se spe­ku­li­sa­lo o nje­go­vim po­vrat­ku na mu­zič­ku sce­nu, na­ro­či­to, na­kon iz­ja­va ko­le­ge i pri­ja­te­lja Ibri­ce Ju­si­ća ko­ji je to otvo­re­no na­go­vje­šta­vao pri­je ne­ko­li­ko go­di­na.

U ovom pe­ri­o­du Šo­bić se pot­pu­no dis­tan­ci­rao od jav­no­sti, mno­gi su po­ku­ša­va­li da sa njim ostva­re kon­takt, ali kan­ta­u­tor ni­je do­zvo­lja­vao čak ni fo­to­gra­fi­sa­nje.

Pro­šle go­di­ne fo­to­re­por­ter „Da­na” Želj­ko Ša­pu­rić uspio je da sni­mi Šo­bi­ća i tom pri­li­kom on mu je re­kao: „Ne­ma pro­ble­ma, ti si moj sta­ri pri­ja­telj iz dje­tinj­stva, ne­moj je bri­sa­ti, ne­ka osta­ne, ali znaj da 30 go­di­na ni­je­sam do­zvo­lio da me iko fo­to­gra­fi­še, osim te­bi da­nas”.

Upr­kos ta­ko ve­li­koj pa­u­zi, si­gur­no je da su po­red po­sto­je­ćih stvo­re­ne i bri­ga­de no­vih fa­no­va Šo­bi­će­vih pje­sa­ma. Mno­gi i da­nas vo­le Šo­bi­će­ve sti­ho­ve ko­ji odi­šu istin­skom ro­man­ti­kom, ali i bun­tom, so­ci­jal­nim i eg­zi­sten­ci­jal­nim, upa­ko­va­nim ta­ko da do pu­nog iz­ra­za do­đe i nje­gov spe­ci­fi­čan na­čin in­ter­pre­ta­ci­je, uz aku­stič­nu gi­ta­ru, kao što i pri­li­či ono­me ko sti­ho­vi­ma ima što da ka­že. Si­gur­no je da su broj­ni ba­rem jed­nom osje­ti­li po­ru­ku ko­ju so­bom no­se Šo­bi­će­ve pje­sme „Ma­ri­ja”, „Đon”, „Ne po­ku­ša­vaj mi­je­njat me”, „Ču­dio se me­ni dru­gar”, „Sta­re no­vi­ne”, „Džem­per za vi­no­grad”, „Sun­ce te­bi, sun­ce me­ni”, „Pro­đoh gra­dom”, „Od dru­ga do dru­ga”, „Sve­to­za­ra Mar­ko­vi­ća 39”, „Ne­vjer­ni­ce”, „To sam ja”, „Ašik Aj­ša”...


Mi­la­din Šo­bić ro­đen je 1956. go­di­ne u Nik­ši­ću, gdje je za­vr­šio osnov­nu i sred­nju ško­lu. Fa­kul­tet za tu­ri­zam upi­sao je u Du­brov­ni­ku, i u to vri­je­me i po­či­nje nje­go­va mu­zič­ka ka­ri­je­ra. Lo­kal­na stu­dent­ska him­na „To sam ja” ured­ni­ci­ma PGP RTB-a zvu­ča­la je do­volj­no do­bro da je ob­ja­ve kao sin­gli­cu već 1975. go­di­ne. Ujed­no, Šo­bi­ću je osi­gu­ra­la i na­stup na ta­da pre­sti­žnom fe­sti­va­lu Omla­di­na u Su­bo­ti­ci.

Na­red­ne go­di­ne opet je na­stu­pio u Su­bo­ti­ci i osvo­jio dru­gu na­gra­du ži­ri­ja. Pr­vi al­bum „Oži­ljak” ob­ja­vlju­je 1980. go­di­ne, a dru­gi – „Umje­sto glu­po­sti” 1982. go­di­ne. Ovaj Šo­bi­ćev al­bum sed­mi­ca­ma se dr­žao na vr­hu ju­go­slo­ven­skih top li­sta, i do­sti­gao pla­ti­na­sti ti­raž.

Tre­ći al­bum „Ba­ru­ta­na lju­ba­vi” ni­je iz­dao. Na­kon po­ro­dič­ne tra­ge­di­je po­vu­kao se iz jav­no­sti.

Ži­vio na re­la­ci­ji Nik­šić – Du­brov­nik – Trst.

U po­sled­nje vri­je­me mno­gi pre­po­zna­ju na­sta­vak Šo­bi­će­vog mu­zič­kog i pje­snič­kog dje­lo­va­nja kroz rad nje­go­vog se­stri­ća Va­nje Ra­do­va­no­vi­ća, ko­ji je sa­da već uspje­šan kan­ta­u­tor.
. 
 
 

 

PRIJATELJI ZA MILADINA ŠOBIĆA

 
 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved