Header Graphic
PRILOZI I PISMA > SAVJET UPRAVE ZA DIJASPORU


29 Mar 2016

 


 J A V N I   P O Z I V
za kandidovanje predstavnika iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima   

U Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija održan je  drugi sastanak Komisije za praćenje postupka izbora članova Savjeta za saradnju sa iseljenicimaNa osnovu uvida u cjelokupnu dokumentaciju, Komisija je konstatovala da su prilikom prijava za konkurs postojali administrativno-komunikacioni problemi za neka udruženja, te je stoga, donijela odluku da rok Javnog poziva za kandidovanje predstavnika iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima bude produžen do četvrtka, 7. aprila 2016. godine do 12h (po lokalnom, srednjoevropskom vremenu). 

 

 Na osnovu čl. 13-21 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, Uprava za dijasporu poziva organizacije iseljenika da predlože kandidata/e za člana/ove Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

Pravo predlaganja kandidata imaju najaktivnije organizacije iseljenika i organizacije iseljenika sa najvećim brojem članova koje djeluju na teritoriji države za koju se vrši izbor.

Organizacija iseljenika može da predloži kandidata za člana Savjeta ako ispunjava sljedeće uslove:

- da je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta;
- da u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti, u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na iseljenike;
- da je u godini koja prethodi predlaganju kandidata za člana Savjeta realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz domena nadležnosti Savjeta.

Organizacija iseljenika može da predloži najviše onoliko kandidata za člana Savjeta koliko je propisano predstavnika iseljenika u Savjetu za državu u kojoj organizacija djeluje, i to:

- po tri predstavnika iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i Republike Turske;
- po dva predstavnika iz Republike Argentine, Savezne Republike Njemačke, Republike Hrvatske, Velikog Vojvodstva Luksemburga;
- po jedan predstavnik iz Republike Albanije, Republike Makedonije, Kosova, Republike Slovenije, Republike Italije, Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Danske, Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kraljevine Švedske;
- ukupno jedan predstavnik za Rusku Federaciju, Saveznu Republiku Austriju i Ukrajinu;
- ukupno jedan predstavnik za Komonvelt Australiju, Novi Zeland i Južnoafričku Republiku;
- ukupno jedan predstavnik za Republiku Kipar i Kraljevinu Belgiju;
- ukupno jedan predstavnik za Republiku Francusku i Kraljevinu Španiju;
- ukupno jedan predstavnik za Kraljevinu Norvešku, Kraljevinu Holandiju i Republiku Finsku;
- ukupno dva predstavnika za Republiku Čile, Republiku Paragvaj, Istočnu Republiku Urugvaj, Bolivarsku Republiku Venecuelu, Višenacionalnu Državu Boliviju, Saveznu Republiku Brazil, Republiku Gvatemalu, Sjedinjene Meksičke Države i Republiku Panamu;
- ukupno jedan za sve ostale države.

Kandidat/i za člana Savjeta mogu biti crnogorski državljani i druga lica porijeklom iz Crne Gore, koji žive u inostranstvu i koji Crnu Goru doživljavaju kao svoju matičnu državu ili državu porijekla i baštine je kao demokratsku, nezavisnu, suverenu, građansku, multietničku i multikulturalnu državu, a koji svojim ugledom i dostignućima u sredinama gdje žive i rade posjeduju kvalitete koji su u skladu sa idejom o formiranju Savjeta.

Organizacija iseljenika, dužna je da, uz predlog kandidata, dostavi:

- dokaz da je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta ;
- kopije osnivačkog ili drugog akta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti iz domena nadležnosti Savjeta;
- fotokopiju pasoša ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata;
- biografiju kandidata;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

Rok za podnošenje predloga kandidata je 15 dana od dana objavljivanja poziva 7.03.2016. godine, a koji važi zaključno sa 22. 03. 2016. godine.

Predlaganje kandidata, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na e-mail adresu dijaspora@mfa.gov.me, ili dostavljanjem poštom ili lično na arhivu Uprave za dijasporu, adresa: Bulevar revolucije br. 15, Podgorica, sa napomenom „predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju sa iseljenicima”.

Predlog kandidata biće razmatran samo ako je dostavljen u naznačenom roku i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Uprava za dijasporu će, u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija iseljenika koje su ih predložile.

Shodno članu 21 stav 6 Zakona o saradnji Crne gore sa iseljenicima, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, na predlog Uprave za dijasporu, formiralo je posebnu komisiju koja će pratiti cjelokupan tok izbornog postupka za članove Savjeta za saradnju sa iseljenicima.
 

JAVNI POZIV možete preuzeti ovđe. 

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved