Header Graphic
PRILOZI I PISMA > KNJIŽICA ZA ISELJENIKE


20 Feb 2018

 

   
  


 Uprava za iseljenike u saradnji sa drugim državnim organima, na lični zahtjev, izdaje iseljeničku knjižicu, kao javnu ispravu koja iseljeniku služi u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, za vrijeme boravka u Crnoj Gori i u druge svrhe se NE MOŽE koristiti. Pravo na izdavanje iseljeničke knjižice imaju samo lica KOJA NIJESU DRŽAVLJANI Crne Gore. Iseljenička knjižica može se izdati i članovima uže porodice iseljenika koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu. Iseljenička knjižica izdaje se sa rokom važenja od 20 godina. Imaocu iseljeničke knjižice mogu se drugim propisom utvrditi određene povoljnosti i olakšice u smislu investiranja i drugih ekonomskih aktivnosti, a posebno za one poslove koje su od značaja za državne i nacionalne interese Crne Gore. Obrazac zahtjeva, izgled i sadržaj iseljeničke knjižice propisuje Vlada Crne Gore. Evidencije iz stava 1 ovog člana, vode se u elektronskoj formi. 


1.   Popuniti obrazac 1  . Popunjen obrazac treba sačuvati (save) pod imenom:  Obrazac1.xls
 

Popunjavanje podataka vrši se u za to predviđena polja, slovima koja se koriste u državi đe iseljenik živi i u skladu sa podacima iz pasoša i ostalih ličnih dokumenata. Popunjavaju se polja, počevši od 'Prezime/Surname', a završavajući sa 'Telefon/Phone'. Datumi se unose u obliku dd.mm.yyyy. (na primjer: 21.08.2017.), ili u obliku mm/dd/yyyy. (na primjer: 08/21/2017), zavisno od verzije programa excel za konkretnu državu. Potpis/Signature se na računaru ne unosi (TO POLJE OSTAJE PRAZNO), već samo u slučaju da iseljenik fizički u Upravi za dijasporu popunjava ovaj obrazac. Inače, kad naknadno dobije popunjenu i ovjerenu iseljeničku knjižicu, iseljenik treba da se potpiše u rubrici 'Potpis/Signature', koja je pri dnu stranice. 

2. Skenirati glavnu stranicu svog pasoša, na kojoj su podaci o iseljeniku. Sačuvati pod   Pas.jpg  

3. Skenirati i Uvjerenje o državljanstvu države prijema čiji je iseljenik državljanin. Sačuvati pod  Doc.jpg
Pas.jpg ,
4. Skenirati svoju fotografiju u fomratu 3 x 4cm I sačuvati pod  Foto.jpg
 

5. Ova četiri dokumenta:

- Zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice: Obrazac1.xls

- Pasoš: Pas.jpg

- Uvjerenje o državljanstvu: Doc.jpg

- Fotografiju: Foto.jpg

iseljenik šalje na poseban e-mail u Upravi za dijasporu: is.knjizica@mfa.gov.me
 

6. Uprava za dijasporu će, nakon prijema ovih priloga, obraditi ove podatke, unijeti ih u posebnu bazu podataka, izraditi fotografiju i konačno odštampati podatke u iseljeničku knjižicu i zalijepiti fotografiju
 

7. Iseljenička knjižica će biti poslata iseljeniku na adresu koju je priložio u svom zahtjevu, poštom ili diplomatskom poštom do najbližeg diplomatskog predstavništva Crne Gore, o čemu će iseljenik biti prethodno obaviještenni 

 

Iseljenička knjižica će biti poslata iseljeniku na adresu koju je priložio u svom zahtjevu, poštom ili diplomatskom poštom do najbližeg diplomatskog predstavništva Crne Gore, o čemu će iseljenik biti prethodno obavijNapominjemo da se jednim e-mejlom mogu slati podaci za samo jednog iseljenika. Dakle, za recimo 4 iseljenika, moraju se poslati 4 odvojena e-mejla sa podacima.

 


 .usu
The Directorate for Diaspora    in cooperation with other Departments issues an Expatriate Card (on a personal request of our immigrants),   as a public document that can be used by the immigrant for the purpose of presenting and identifying with the authorities of Montenegro during stay in Montenegro and CAN NOT be used for other purposes. Only persons who ARE NOT CITIZENS of Montenegro have the right to apply for The Expatriate Card. The Expatriate Card    can also be issued to the members of the close family of immigrants who are living with in the same household. The Expatriate Card      is issued with a validity period of 20 years. The bearer of The Expatriate Card     may obtain certain advantages in terms of investment and other economic activities, and especially for those activities which are so important for the national interests of Montenegro. The application form and content of The Expatriate Card   are  are determined  by the Government of Montenegro. The records referred to in paragraph 1 of this Article shall be kept in electronic form.1.  Complete Form 1. The completed form should be saved under the name: Form1.xls
 

You have to fill all fields in the form using the letters used in the country where the immigrant lives and in accordance with the passport and other personal documents. Fields which must to be filled in - starting with 'Surname / Surname', and ending with 'Phone / Phone'. Dates enter as dd.mm.yyyy. (for example: 21.08.2017), or in the form mm / dd / yyyy. (for example: 08/21/2017), depending on the version of the excel program for the particular country. Signature / Signature is not required on the form. Its ONLY REQUIRED  if the immigrant is physically present in the Direcorate of Diaspora. Once the The Expatriate Card       is completed, certified and received, the immigrant should  sign in the "Signature / Signature" section, which is at the bottom of  The Expatriate Card     .   The Expatriate Card        


2.  Scan the main page of your passport, with information of the immigrant. Save under Pas.jpg
 
3. Scan the Certificate of Citizenship of the country whose immigrant is a citizen. Save under Doc.jpg

4. Scan your photo in 3 x 4cm format. Save it under Foto.jpg
 
5. Following documents:

- Request for issuing
The Expatriate Card      : Form1.xls

- Pasoš: Pas.jpg

- Certificate of Citizenship: Doc.jpg

- Photo: Foto.jpg


the applicant must sends  by e-mail to  the Directorate for Diaspora: is.knjizica@mfa.gov.me
 
6. After receiving these documents, the  Directorate for Diaspora      will process these data, enter them into a separate database, create a photo and finally print the data in The Expatriate Card       and add the photo
 
7. The Expatriate Card   will be mailed to the immigrant at the address attached in the application either by regular post or by diplomatic post to the nearest diplomatic mission of Montenegro about which the immigrant will be informed
 
It is important to know that by one email You can send application for only one immigrant. So, for example, 4 immigrants, 4 separate e-mails 
 

 

KORIŠĆENI MATERIJALI UPRAVE ZA DIJASPORU CRNE GORE

CREDIT TO  DIRECTORATE FOR DIASPORA OF MONTENEGRO     

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved