Header Graphic
PRILOZI I PISMA > KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA DIJASPORE


21 Jun 2019

 

 

 

Shodno članu 43 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima („Službeni list CG“, broj: 44/18), Uprava za dijasporu je dana 25. marta 2019. godine, raspisala Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima, koji je objavljen na internet stranici Uprave.

Na Javni konkurs pristiglo je ukupno 61 prijava, od strane 42 organizacija dijaspore – iseljenika.

Komisija za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu obrazovana Rješenjem br. 01/1 – 241/60 od 13.05.2019. godine, je postupajući po navedenim prijavama Zapisnikom od 24.maja 2019. godine konstatovala da su sve pristigle prijave uredne i potpune.

U skladu sa čl. 5 i 6 Pravilnika o načinu vrednovanja programa odnosno projekata organizacija dijaspore („Sl. list CG“, broj: 16/19), Komisija za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu izvršila je bodovanje programa i projekata na osnovu utvrđenih kriterijuma. Na osnovu utvrđenog broja bodova Komisija je utvrdila rang listu programa odnosno projekata, kao i obrazloženi predlog za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa odnosno projekta koji je dostavila Upravi, u zakonski određenom roku.

Prilikom utvrđivanja predloga za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa odnosno projekata Komisija je vodila računa o visini ukupno raspoloživih sredstava i broju odobrenih projekata, kao i broju utvrđenih bodova za svako pojedinačni program odnosno projekat.

Interresorna Komisija u sljedećem sastavu: predsjednik Administrativnog odbora i član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore Luiđ Škrelja, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete Aleksandar Mitrović, generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Selim Lika, državni sekretar u Ministarstvu kulture Dražen Blažić, pomoćnik direktora Uprave za dijasporu Ivan Jovović, šefica Odsjeka za statusno – pravna pitanja, finansije i iseljeničke isprave u Upravi za dijasporu Elvira Bekteši i šef Odsjeka za informativne poslove i evidenciju iseljenika u Upravi za dijasporu Zoran Đukanović, sačinila je svoj predlog o raspodjeli 100.000 eura za ukupno 57 projekata.

Direktor Uprave za dijasporu u potpunosti je uvažio Predlog Komisije, na osnovu kojeg je donio Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa odnosno projekata

Predlog za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa.pdf

Odluka o raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa odnosno projekata.pdf

 

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved