Header Graphic
SAVJET ZA DIJASPORU > JAVNI KONKURS


 


 


 

I Savjet za saradnju sa dijasporom - iseljenicima (u daljem tekstu: Savjet), obrazuje Vlada Crne Gore kao svoje savjetodavno tijelo čiji su zadaci da:

 

 • razmatra sprovođenje strategija i zakona, koji se odnose na pitanja od interesa za dijasporu - iseljenike;
   
 • inicira preduzimanje aktivnosti koje se tiču očuvanja jezika, kultura i tradicija dijaspore - iseljenika, privredne, naučne i sportske saradnje dijaspore - iseljenika sa Crnom Gorom, jačanja zajedništva i pripadnosti Crnoj Gori, položaja i prava dijaspore - iseljenika u Crnoj Gori i zemljama prijema, organizovanja dijaspore - iseljenika, informisanja i povezivanja, kao i druge aktivnosti od interesa za Crnu Goru i dijasporu - iseljenike;
   
 • daje mišljenje o pojedinim pitanjima u vezi sa dijasporom - iseljenicima, na zahtjev nosilaca saradnje;
   
 • donosi poslovnik o svom radu, kojim se određuju opšti uslovi, način i postupak donošenja odluka;
   
 • donosi kodeks ponašanja članova Savjeta;
   
 • usvaja i podnosi Vladi godišnji izvještaj o svom radu, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Savjet čine predstavnici dijaspore - iseljenika, predstavnici organa državne uprave, nadležnog odbora, opština i drugih institucija i udruženja i istaknute ličnosti koje su se afirmisale u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima.


 II Članove Savjeta iz reda predstavnika dijaspore - iseljenika čine:

 • po tri iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Republike Turske;
   
 • po dva iz Republike Argentine, Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga;
   
 • po jedan iz Republike Albanije, Republike Makedonije, Republike Kosovo, Republike Slovenije, Republike Italije, Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Danske, Kanade, Ruske Federacije, Republike Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kraljevine Belgije i Kraljevine Holandije;
   
 • jedan za Saveznu Republiku Austriju, Češku Republiku i Slovačku Republiku;
   
 • jedan za Mađarsku, Rumuniju, Republiku Poljsku i Ukrajinu;
   
 • jedan za Komonvelt Australiju, Novi Zeland i Južnoafričku Republiku;
   
 • jedan za Republiku Kipar i Grčku;
   
 • jedan za Kraljevinu Španiju i Portugalsku Republiku;
   
 • jedan za Kraljevinu Norvešku, Kraljevinu Švedsku i Republiku Finsku;
   
 • jedan za Republiku Čile, Republiku Peru, Republiku Paragvaj, Istočnu Republiku Urugvaj, Bolivarsku Republiku Venecuelu, Višenacionalnu Državu Boliviju, Saveznu Republiku Brazil, Republiku Gvatemalu, Sjedinjene Meksičke Države i Republiku Panamu;
   
 • jedan za ostale države.

III Kandidata za člana Savjeta mogu da predlože najaktivnije organizacije dijaspore - iseljenika odnosno organizacije dijaspore - iseljenika sa najvećim brojem članova koje djeluju na teritoriji države za koju se vrši izbor.

Organizacija dijaspore - iseljenika može da predloži kandidata za člana Savjeta ako:

 • je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva;
 • u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti, u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na dijasporu - iseljenike;
   
 • naziv te organizacije ili sadržaj osnivačkog akta jasno upućuje na njenu povezanost sa Crnom Gorom;
   
 • je u toku dvije godine koje prethode predlaganju kandidata za člana Savjeta realizovala najmanje dva projekta ili aktivnosti koje doprinose ostvarivanju i jačanju saradnje sa Crnom Gorom, u oblastima iz čl. 9 do 14 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima;

IV Kandidat za člana Savjeta može biti lice koje:

 • je pripadnik dijaspore - iseljenik u smislu člana 2 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima;
   
 • nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ove funkcije.

V Organizacija dijaspore - iseljenika dužna je da uz predlog kandidata, dostavi:

 • dokaz da je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva;
   
 • kopiju osnivačkog ili drugog akta;
   
 • evidenciju o članovima organizacije, sa kontakt podacima i njihovim potpisima;
   
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u toku dvije godine koje prethode predlaganju kandidata za člana Savjeta;
   
 • fotokopiju pasoša ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata;
   
 • biografiju kandidata;
   
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

Organizacije dijaspore - iseljenika mogu da predlože najviše onoliko kandidata za člana Savjeta koliko je propisano za državu u kojoj organizacija odnosno organizacije dijaspore - iseljenika djeluju.

Ako u državi odnosno državama za koju se vrši predlaganje kandidata postoji više organizacija dijaspore – iseljenika, te organizacije dostavljaju Upravi zajednički predlog kandidata.

Ako organizacije dijaspore - iseljenika ne dostave zajednički predlog kandidata, predlog kandidata za člana Savjeta utvrđuje Komisija, uz prethodno pribavljeno mišljenje diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Crne Gore u državi za koju se bira kandidat za člana Savjeta.


VI Mandat Savjeta traje četiri godine i isto lice može biti birano za člana najviše dva puta.


VII Rok za podnošenje predloga kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.


VIII Predlaganje kandidata, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na e-mail adresu dijaspora@mfa.gov.me ili dostavljanjem poštom ili lično na arhivu Uprave za dijasporu, adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81 000 Podgorica, sa napomenom „Predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju sa dijasporom - iseljenicima”. 

Predlog kandidata biće razmatran samo ukoliko je dostavljen u naznačenom roku i uz svu potrebnu dokumentaciju.


IX Lista kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija dijaspore - iseljenika koje su ih predložile, a koje ispunjavaju uslove neophodne za učešće na ovom Javnom pozivu, biće objavljena u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata internet stranici Uprave za dijasporu.

 

 UPRAVA ZA DIJASPORU


U nastavku, možete preuzeti

 • formular za prijavu
   
 • formular za izjavu kandidata

   

 ©  2005 - 2021 www.montenegro-canada.com  All rights reserved